Sastanak Vijeća EU za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja (EPSCO) u Luxembourgu

Slika Vijesti2017/WhatsApp%20Image%202017-10-23%20at%2012.49.40.jpeg

Državna tajnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa Marija Pletikosa sudjeluje na sastanku Vijeća Europske unije za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja koje se održava u Luxemburgu od 22 do 23. listopada 2017. godine.

Točke koje će se razmatrati u ova dva dana u okviru dnevnoga reda EPSCO Vijeća iz nadležnosti MDOMSP-a će biti:

Prijedlog međuinstitucijskog proglasa o Europskom stupu socijalnih prava
Europska komisija je u ožujku 2016. predstavila preliminarni nacrt Europskog stupa socijalnih prava, glavna ideja kojega je istaknuti niz osnovnih načela i prava na kojima se temelji učinkovito i pravično tržište rada i sustav socijalne zaštite. Navedeno obuhvaća područje zapošljavanja, socijalne zaštite, socijalne uključenosti, obrazovanja i jednakih mogućnosti. Nakon provedenih javnih konzultacija, Europska komisija je u travnju 2017. godine objavila Komunikaciju o uspostavi Europskog stupa socijalnih prava. Komunikacija je popraćena nizom zakonodavnih i nezakonodavnih inicijativa koje se tiču uravnoteženja poslovnog i privatnog života, pristupa socijalnoj zaštiti i radnog vremena. U paketu dokumenata objavljen je i prijedlog Proglasa koji bi trebali potpisati Vijeće, Europski parlament i Europska komisija kao gestu političke volje na najvišoj razini. Svečano potpisivanje Proglasa predviđeno je na Socijalnom samitu zakazanom za 11. studeni u Göteborgu.
 
Europski semestar 2017. – Ključni socijalni izazovi: glavne poruke Odbora za socijalnu zaštitu na temelju Godišnjeg pregleda instrumenta za praćenje izvedbe socijalne zaštite
 
Izvješće o ključnim izazovima i glavnim porukama, pripremljeno je kao dio mandata Odbora za socijalnu zaštitu (SPC) predviđenog Ugovorom o funkcioniranju EU, a radi praćenja socijalne situacije u EU i razvoja politika socijalne zaštite u okviru procesa Europskog semestra.

Republika Hrvatska je u srpnju SPC-u dostavila Nacionalno socijalno izvješće za 2017. godinu, u kojem je naveden sveukupan pregled stanja u području socijalne zaštite.
 
Glavne poruke  u pogledu pozitivnih kretanja na razini EU ističu povećanje jednokratnih prihoda kućanstava te smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti, smanjenje dugotrajne nezaposlenosti i isključenosti mladih te kontinuirano povećanu participaciju starijih radnika na tržištu rada. U pogledu negativnih kretanja glavne poruke odnose se na kontinuirano povećanje dubine i trajnosti siromaštva te jaz u primjerenosti socijalnih naknada i nejednakosti nastale uslijed krize koje su još uvijek prisutne.
 
Ključno i nadalje ostaje jačati sustave socijalne zaštite s ciljem prevencije siromaštva i socijalne isključenosti. Države članice trebaju jačati napore te osigurati postizanje boljih socijalnih ishoda te pozitivan utjecaj na zapošljavanje i rast.
 

Pisane vijesti