Najčešća pitanja

 • Tko ima obvezu polagati stručni ispit?


Stručni ispit dužan je polagati pripravnik ( ili stručni radnik na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa), po uspješno završenom pripravničkom stažu i stručni radnik uustanovama socijalne skrbi i u drugim pravnim i fizičkim osobama koje pružaju socijalne usluge, a kojem je obveza polaganja stručnog ispita utvrđena prilikom prijama u radni odnos.

Stručni radnik koji nije u radnom odnosu a ima u odgovarajućoj struci radni staž dulji od vremena određenog za pripravnički staž ( 12 mjeseci ),  može ako to želi, polagati stručni ispit.

Nije dužan polagati stručni ispit stručni radnik koji ima znanstveno zvanje magistra ili doktora znanosti, položen pravosudni ili državni stručni ispit ili stručni ispit u odgovarajućoj stručnoj spremi u drugoj djelatnosti (primjerice u djelatnosti zdravstva, prosvjete i sl.).

 • Na koji način se prijavljuje polaganje stručnog ispita i koja dokumentacija se prilaže uz prijavu za polaganje stručnog ispita?Prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi stručni radnik - pripravnik, nakon isteka pripravničkog staža, koji, sukladno članku 199. stavak 2. Zakona o socijalnoj  skrbi (NN, broj 33/12), traje 12 mjeseci za sve stručne radnike neovisno o stupnju stručne spreme i zanimanju.

Prijava za polaganje stručnog ispita treba sadržavati: ime i prezime, datum, mjesec i godinu rođenja, mjesto rođenja, državljanstvo, adresu stanovanja, vrstu i stupanj stručne spreme te približan termin polaganja stručnog ispita ,( npr. siječanj 2014. god.).

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita potrebno je priložiti slijedeće isprave:

 • presliku diplome ovjerenu od javnog bilježnika ili  izvornik;

 • presliku ugovora o radu ili ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ovjerenog od ravnatelja ustanove u kojoj je stručni radnik koji polaže stručni ispit u radnom odnosu ili na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa;

 • potvrdu o radnom stažu;

 • pripravničku knjižicu u izvorniku, ovjerenu od ravnatelja ustanove ( na prvoj stranici) i ovjerenu od strane glavnog stručnog voditelja, mentora (na zadnjoj stranici ).Navedena prijava s popratnom dokumentacijom podnosi se ravnatelju ustanove, odnosno ovlaštenom predstavniku pravne ili fizičke osobe u kojoj je stručni radnik koji polaže stručni ispit u radnom odnosu ili na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a koji ovjerava podatke unesene u prijavu i istu, bez odlaganja, prosljeđuje ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi.

 • Tko snosi troškove polaganja stručnog ispita?Troškove polaganja stručnog ispita snosi ustanova socijalne skrbi, odnosno pravna  ili fizička osoba koja obavlja djelatnost socijalne skrbi  koja je uputila pripravnika ili stručnog radnika na stručni ispit.

Iznimno, ustanove socijalne skrbi, kojima je osnivač Republika Hrvatska, a čije se obavljanje djelatnosti financira iz državnog proračuna putem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, nisu dužne snositi troškove polaganja stručnog ispita, već će utvrđeni iznos po kandidatu teretiti sredstva državnog proračuna putem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Stručni radnik kojemu nije utvrđena obveza polaganja stručnog ispita, a želi polagati stručni ispit, troškove stručnog ispita snosi sam.

Kad ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi primi prijavu za polaganje stručnog ispita, utvrđuje da li stručni radnik koji je prijavilo ispit ispunjava uvjete za polaganje istog i o tome donosi rješenje.

U rješenju se  navodi mjesto, datum, i vrijeme polaganja stručnog ispita, tko je dužan snositi troškove polaganja stručnog ispita, iznos koji je potrebno uplatiti, i broj žiro računa na koji se uplaćuju troškovi polaganja istog.

Rješenje, odnosno obavijest o polaganju stručnog ispita dostavlja se kandidatu i ustanovi koja šalje kandidata na polaganje stručnog ispita najmanje petnaest  dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Potvrdu (kopiju) o uplaćenim troškovima ispita kandidat donosi na sami ispit i predaje istu tajnici Ispitnog povjerenstva. 

 •  Koliko iznose troškovi polaganja stručnog ispita? Troškovi polaganja stručnog ispita po kandidatu iznose:

-800,00 kn, za ispit iz 6 predmeta (za socijalnog radnika, pravnika i psihologa).

-700,00 kn, za ispit iz 5 predmeta (za socijalnog pedagoga, defektologa, radnog terapeuta, radnog instruktora, odgajatelja, logopeda, kineziterapeuta, audirehabilitatora).

 • Može li se pripravnički staž provoditi u udrugama  Stručni radnici mogu provoditi pripravnički staž odnosno stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u ustanovama socijalne skrbi i u drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, pod uvjetima i na način propisan Pravilnikom o vježbeničkom stažu stručnih radnika u ustanovama socijalne skrbi (Narodne novine broj 29/98, 30/99 i 38/04), ukoliko ista:

- u okviru svoje djelatnosti obavlja stručne poslove predviđene u sadržaju pripravničkog staža određene struke;

- ima u radnom odnosu, puno radno vrijeme, stručnog radnika koji ispunjava uvjete za obavljanje poslova glavnog stručnog voditelja ( mentora ),

-  ima u radnom odnosu, puno radno vrijeme, stručnog radnika koji ispunjava uvjete za obavljanje poslova stručnog voditelja;

-  raspolaže odgovarajućom opremom i prostorom za obavljanje pripravničke prakse

određene struke.

Pripravnik može provoditi pretežiti dio pripravničkog staža i u ustanovi, odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi, (uključujući i udruge) koja ne ispunjava gore navedene uvjete, ako se sporazumno s drugom, najbližom ustanovom socijalne skrbi (koja ispunjava gore navedene uvjete), pripravniku imenuje glavni stručni voditelj iz te ustanove.

 •  Koja osoba zadovoljava uvjete za mentora?Uvjete za mentora (glavnog stručnog voditelja) ispunjava stručni radnik zaposlen u ustanovama socijalne skrbi i u drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi koji ima isti ili viši stupanj stručne spreme u struci za koju se pripravnik osposobljava, najmanje 6 godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi, položen stručni ispit te sposobnost i sklonost prema pedagoškom radu;

 •  Što je sadržaj stručnog ispita? Stručni ispit sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio stručnog ispita polaže se usmeno, a posebni dio stručnog ispita polaže se pismeno i usmeno.

Posebni dio stručnog ispita koji se polaže pismeno sastoji se izrade radne zadaće ( pismene teme) u okviru odgovarajućih poslova za koje se osposobljava, odnosno koje obavlja osoba koja polaže stručni ispit.

Opći dio stručnog ispita sastoji iz usmene provjere znanja iz predmeta:

 • Ustav i radni odnosi, i polažu ga svi kandidati bez obzira na vrstu zvanja za koju se osposobljavaju.Posebni dio stručnog ispita (za pravnike i socijalne radnike), sastoje se iz usmene

provjere znanja iz slijedećih predmeta: 

 • Upravni postupak , upravni spor i uredsko poslovanje,

 • Socijalna skrb i sustav socijalne politike;

 • Obiteljsko pravna zaštita;

 • Zaštita djece s poremećajima u ponašanju;

 • Zaštita osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem i psihičkom bolesti.Posebni dio stručnog ispita (za socijalne pedagoge, defektologe-socijalne pedagoge, rehabilitatore, odgojitelje, radne terapeute, radne instruktore, audiorehabilitatore, kineziterapeute) sastoje se iz usmene provjere znanja iz slijedećih predmeta:

 • Socijalna skrb i sustav socijalne politike;

 • Obiteljsko pravna zaštita;

 • Zaštita djece s poremećajima u ponašanju;

 • Zaštita osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem i psihičkom bolesti.Posebni dio stručnog ispita za psihologe, sastoje se iz usmene provjere znanja iz slijedećih predmeta:

 • Socijalna skrb i sustav socijalne politike;

 • Obiteljsko pravna zaštita;

 • Zaštita djece s poremećajima u ponašanju;

 • Zaštita osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem i psihičkom bolesti.

 • Stručni sadržaj posebnog dijela stručnog ispita, ( kao poseban predmet samo za psihologe).

 •  Što se dobiva nakon polaganja stručnog ispita i što to znači? Nakon položenog stručnog ispita stručni radnik dobiva uvjerenje o položenom stručnom ispitu, kojim stječe sposobnost za samostalan rad u obavljanju poslova u određenom zvanju u sustavu socijalne skrbi.