PUBLIKACIJE

U sklopu Projekta «Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupin», izrađen je plan aktivnosti medijske kampanje za senzibiliziranje javnosti o potrebama socijalno ugroženih skupina.

Cilj kampanje je informirati i osvijestiti širu javnost o problematici te stvoriti ozračje za davanje podrške socijalno ugroženim i marginaliziranim skupinama. Povrh toga, svrha kampanje je aktivirati široki niz relevantnih dionika, uključenih u integraciju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina, poput, ustanova socijalne skrbi, organizacija civilnog društva, javnih ustanova, socijalnih partnera, lokalne zajednice, da se aktivno uključe i pristupe širenju svijesti i pružanju podrške socijalno osjetljivim skupinama.

Kampanja je osmišljena na način da šalje poruku široj javnosti, ali jedanako tako svim dionicima Projekta i potencijalnim partnerima kako bi se upoznali s problemima koje socijalno ugrožene i marginalizirane skupine imaju u pristupu tržištu rada, te se kroz Kampanju zagova pravo na rad kao jedno od socijalnih prava građana, ključnih za prevenciju socijalne isključenosti.

Plan aktivnosti medijske kampanje “Senzibiliziranje javnosti o potrebama socijalno ugroženih skupina” provodi se od lipnja do prosinca 2011. godine, te je odobreno od strane članova Konzultacijske skupine koji su svojim potpisom dali podršku za implementaciju iste.

Za više informacija, te detaljan sadržaj kampanje, molimo preuzmite originalni dokument.