Humanitarni rad

Slika /slike/shutterstock_133990751.jpg
Novi Zakon o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“, broj 102/15), koji je stupio na snagu 01. studenoga 2015. godine, po prvi puta jasno definira pojmove korisnika humanitarne pomoći, organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, stalnog prikupljatelja humanitarne pomoći, organizatora humanitarne akcije, te uvodi oznake vrsta sukladno svrhama prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, koje moraju biti jasno istaknute na logotipu humanitarne akcije. Humanitarna pomoć u smislu navedenoga Zakona podrazumijeva prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra te humanitarne aktivnosti u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i prikupljena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih skupina.Prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći izražava se solidarnost prema članovima društva bez namjere stjecanja osobne i materijalne koristi.

Nadalje, sukladno navedenomu Zakonu, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u području humanitarnog rada evidentira:
 1. popis izdanih rješenja kojima se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći koja su nadležni uredi državne uprave u županijama izdali pravnim osobama u Republici Hrvatskoj
 2. popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarne akcije koja su nadležni uredi državne uprave u županijama izdali organizatorima humanitarnih akcija u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo surađuje s uredima državne uprave u svim županijama te stoji na raspolaganju zainteresiranoj javnosti za tumačenje teksta Zakona o humanitarnoj pomoći.

Služba za beskućnike, žrtve trgovanja ljudima, humanitarni rad i volonterstvo, kao unutarnja ustrojstvena jedinica u sklopu Sektora za politike za osobe s invaliditetom i odrasle osobe:
 • obavlja poslove u  svrhu razvoja i unaprjeđivanja politika, strateških inicijativa i zakonodavne regulative usmjerenih beskućnicima, žrtvama trgovanja ljudima, razvoju volonterstva i humanitarne pomoći
 • izrađuje  stručne analize i prijedloge podloga i okvira za izradu zakona i podzakonskih propisa, strategija, nacionalnih programa, operativnih i drugih planova uodnosu na beskućnike, žrtve trgovanja ljudima, volonterstvo i humanitarnu pomoć
 •  vodi evidencije pravnih osoba na području Republike Hrvatske kojima jeizdano rješenje za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
 • koordinira provedbom strateških i operativnih dokumenata iz nadležnosti Službe, te izradom izvješća o njihovoj provedbi
 •  nadzire i osigurava provedbu Zakona o volonterstvu
 •  koordinira poslove vezane uz dodjelu državne nagrade za humanitarni rad i državne nagrade za volontiranje
 • organizira pružanje administrativne i tehničke pomoći Nacionalnom odboru za razvoj volonterstva
 •  daje prijedloge i stručna mišljenja u pripremi projekata koji se financiraju iz sredstava Europske Unije u odnosu na beskućnike, žrtve trgovanja ljudima, humanitarni rad i volonterstvo
 • surađuje s drugim službama Ministarstva, drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne samouprave, volonterskim centrima i organizacijama civilnoga društva koje potiču volonterstvo, skrb o beskućnicima, žrtvama trgovanja ljudima i razvoj humanitarne pomoći, znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu u odnosu na korisničke skupine u nadležnosti Službe