Demografija

Slika /slike/shutterstock_193994486.jpg
Republika Hrvatska suočena je s dugotrajnim procesom negativnih demografskih kretanja. Oni se iskazuju u više segmenata, prije svega padu nataliteta, starenju populacije i iseljavanjem stanovništva iz Republike Hrvatske.

Službeni podaci o broju iseljenih osoba  nepotpuni su i potrebna su istraživanja koja će pružiti uvid u točan broj i strukturu osoba koje se odseljavaju, planiraju odseliti te onih koji donose odluku ostati u Hrvatskoj, te ključnih razloga za iseljavanje i ostanak građana u Republici Hrvatskoj. Na temelju takvih podataka može se planirati ciljane i efikasne  mjere koje bi olakšale ostanak i povratak građana u Republiku Hrvatsku. 
Kako bi se osigurali uvjeti za ostanak građana u Hrvatskoj te povratak osoba koje su se iselile u prethodnom razdoblju osim rada na gospodarskom razvitku Republike Hrvatske, planira se donošenje demografskih populacijskih mjera.
 
Osnovni preduvjet u provođenju mjera populacijske politike jest suradnja i aktivna uključenost svih resora s obzirom na područja djelovanja, nadležnosti institucija i ministarstava i aktivnosti kojima se želi potaknuti demografska revitalizacija Republike Hrvatske. Sektor za demografski razvoj, uz izradu i predlaganje mjera populacijske politike, vidi svoju važnu ulogu u koordiniranju predloženih mjera i aktivnosti.
 
Sektor za demografski razvoj je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za demografski razvoj, obitelj, djecu i mlade, koja obavlja poslove vezano uz ciljana demografska istraživanja, prati, provodi i koordinira provedbu mjera populacijske i migracijske politike; koordinira izradu i provedbu programa poticajnih mjera za suradnju s drugim tijelima koja obavljaju poslove demografskih istraživanja; izrađuje stručne i analitičke podloge iz djelokruga Sektora; organizira i priprema stručne skupove i tematske konferencije s ciljem senzibiliziranja javnosti o demografskoj problematici; obavlja poslove koordinacije izrade i implementacije javnih politika demografskog razvoja; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, znanstvenim i stručnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostalim dionicima vezano uz djelokrug Sektora; izrađuje planove i programe iz svoga djelokruga; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina te organizira i sudjeluje u radu stručnih skupova na nacionalnoj i međunarodnoj razini; poduzima aktivnosti vezane uz promidžbu javnih politika; priprema podatke iz svoga djelokruga u svrhu informiranja javnosti; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; daje prijedloge iz područja upravljanja ljudskim potencijalima; sudjeluje u izradi procesa rada i prati njihovu provedbu; planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; izrađuje izvješća iz područja rada te postavlja i ostvaruje ciljeve i mjere iz svoga djelokruga; sudjeluje u planiranju državnog proračuna, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.