Djeca i obitelj

Slika /slike/shutterstock_193994486.jpg
Zaštita prava djece i podrška obitelji jedne su od temeljnih vrijednosti hrvatskog društva. Navedene vrijednosti proizlazi iz temeljnog dokumenta na području prava djece, odnosno Konvencije o pravima djeteta. Temeljem Konvencije UN-a o pravima djeteta, svako dijete ima pravo na roditeljstvo koje promiče njegovu dobrobit i puni razvoj potencijala. Potreba da se društveni čimbenici bave roditeljskom skrbi proizlazi upravo iz spomenutog dokumenta koji je definirao prava djeteta, ali i odredio okvir u kojem se sagledavaju odnosi između roditelja i djece, te roditeljska i društvena odgovornost.
 
Odgovorno roditeljstvo nije samo odgovornost roditelja nego i društvene zajednice. Ispunjavanje roditeljskih odgovornosti u skladu s prikazanim određenjem odgovornog roditeljstva podrazumijeva da društvo preuzima svoju odgovornost za stvaranje socijalnih uvjeta za roditeljsko ponašanje u najboljem interesu djeteta - od omogućavanja roditeljeve uključenosti u svakodnevni život djeteta, do osiguravanja sadržaja i resursa u zajednici pomoću kojih roditelj može osnaživati dijete.

Stoga je društvena odgovornost za kvalitetu roditeljstva sastavni dio aktivnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Služba za obitelj i djecu je ustrojstvena jedinica u sastavu Sektora za obitelj, djecu i mlade koja:
 
  • izrađuje prati, provodi i koordinira provedbu mjera obiteljske i populacijske politike te drugih nacionalnih strategija, dokumenata i programa iz svoga djelokruga; potiče razvoj izvaninstitucionalnih usluga namijenjenih dobrobiti obitelji; predlaže mjere za poboljšanje učinka doplatka za djecu, rodiljnih i roditeljskih naknada, kao i pronatalitetnog dodatka; prati, provodi, usklađuje, koordinira i izrađuje objedinjena izvješća o provedbi mjera iz svoga djelokruga; potiče programe savjetovališta i organizacija civilnog društva koje su potpora trudnicama i članovima njihovih obitelji; potiče programe prevencije vršnjačkog nasilja; predlaže mjere za poboljšanje položaja obitelji i djece na lokalnoj i državnoj razini; prati provedbu postojećih zakonskih propisa koji se odnose na zaštitu prava djece; izrađuje izvješća po Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta; organizira i provodi programe, akcije i kampanje na području afirmacije i zaštite prava djece vezano uz nacionalne prioritete u skladu s preporukama međunarodnih tijela i organizacija; potiče provedbu znanstvenih istraživanja o usklađivanju poslovnog i obiteljskog života, potpori roditeljima i obiteljima u svrhu kreiranja javnih politika usmjerenih osnaživanju obitelji i djece; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; predlaže unaprjeđenje i usklađivanje propisa iz svoga djelokruga s nacionalnim i međunarodnim dokumentima i drugim propisima; sudjeluje u definiranju prioritetnih područja za financiranje programa i projekata udruga koje djeluju u području zaštite prava i dobrobiti djece te udruga usmjerenih dobrobiti i podršci obitelji; obavlja stručno-administrativne poslove vezane uz rad savjetodavnih tijela Vlade Republike Hrvatske iz djelokruga Službe; obavlja poslove vezane uz dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta; surađuje sa stručnim, znanstvenim, vladinim i nevladinim tijelima, organizacijama civilnog društva u zemlji i inozemstvu; izrađuje izvješća iz područja rada te postavlja i ostvaruje ciljeve i mjere iz svoga djelokruga; sudjeluje u planiranju državnog proračuna, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.