Posvojenje

Posvojenje uređuje Obiteljski zakon (NN br:103/15)

Posvojenje je poseban oblik obiteljskopravnog zbrinjavanja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajan odnos roditelja i djeteta.
Posvojitelji posvojenjem stječu pravo na roditeljsku skrb.

Posvojiti se može dijete koje ima ispunjene pretpostavke za posvojenje i ako je posvojenje u skladu s dobrobiti djeteta. Dijete koje je navršilo dvanaest godina daje svoj pristanak na posvojenje. Dijete ima pravo znati da je posvojeno.
 
Posvojenjem nastaje neraskidiv odnos srodstva i prava i dužnosti koja iz toga proizlaze. Posvojenjem posvojenik i njegovi potomci stječu pravo nasljeđivanja posvojitelja, njegovih krvnih srodnika i srodnika po posvojenju.
  
U postupcima posvojenja vodi se računa da braću i sestre posvoje isti posvojitelji, ako je to moguće i ako je u skladu s dobrobiti djeteta.
 
Dobna ograničenja
Posvojenje se može zasnovati do osamnaeste godine života djeteta.
Posvojitelj mora biti u dobi od najmanje 21 godine, s tim da je dobna razlika između njega i posvojenika najmanje 18 godina. 

Ako postoje osobito opravdani razlozi, posvojitelj može biti mlađi od 21 godine.
 
Uvjeti za posvojenje
Dijete mogu posvojiti bračni i izvanbračni drugovi zajednički, jedan bračni/izvanbračni drug ako je drugi bračni/izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta, jedan bračni/ izvanbračni drug uz pristanak drugog bračnog/izvanbračnog druga te osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici.
Posvojiti dijete može hrvatski državljanin, a iznimno strani državljanin ako je to u najboljem interesu djeteta, uz prethodnu suglasnost Ministarstva socijalne politike i mladih.

Posvojitelj ne može biti osoba:
koja je lišena prava na roditeljsku skrb
koja je lišena poslovne sposobnosti
čije dosadašnje ponašanje i osobine upućuju na to da joj nije poželjno povjeriti roditeljsku skrb o djetetu.

Postupak posvojenja
Posvojenje djeteta provodi centar za socijalnu skrb.

1.1. Mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje
 
Bračni/izvanbračni drugovi te osoba koja želi posvojiti dijete podnose prijavu namjere posvojenja i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje.
 
1.2.1. Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanja mišljenja
 
rodni list,
vjenčani list (za bračne drugove),
dokaz o postojanju izvanbračne zajednice (za izvanbračne drugove) - pravomoćnu sudsku odluku,
dokaz o državljanstvu,
potvrdu liječnika o psihofizičkom zdravstvenom stanju,
potvrdu poslodavca o zaposlenju,
dokaz da se protiv podnositelja zahtjeva ni protiv članova njegova kućanstva ne vodi kazneni postupak za određena kaznenih djela. 

1.2.2. Centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti od nadležnih tijela pribavlja:
 
dokaz da podnositelj zahtjeva nije lišen prava na roditeljsku skrb,
dokaz da podnositelj zahtjeva nije lišen poslovne sposobnosti,
dokaz da podnositelj zahtjeva ni članovi njegova kućanstva nisu pravomoćno osuđeni za neko od kaznenih djela iz stavka 1. točke 7. ovoga članka,
dokaz da podnositelj zahtjeva ni članovi njegova kućanstva nisu pravomoćno osuđeni za nasilje u obitelji,
dokaz o prebivalištu podnositelja zahtjeva. 

1. 3. Priprema potencijalnih posvojitelja kroz program stručne pripreme
 
Obvezno je sudjelovanje u programu stručne pripreme za posvojenje (edukacija) koji se provodi tijekom postupka izdavanja mišljenja. Pripremu provode centri za socijalnu skrb u sjedištu jedinice područne samouprave (županije), a mogu je provoditi i organizacije civilnog društva koje za to imaju ovlaštenje Ministarstva socijalne politike i mladih.
Izdavanjem mišljenja se stječe pravo upisa u Registar potencijalnih posvojitelja u Republici Hrvatskoj.

Rok za provedbu postupka je šest mjeseci.
 
2. Priprema za posvojenje
 
Nakon što su izabrani posvojitelji za određeno dijete, centar za socijalnu skrb je dužan u suradnji s fizičkom ili pravnom osobom kod koje je dijete smješteno, pripremiti dijete za posvojenje te omogućiti održavanje osobnih odnosa s izabranim potencijalnim posvojiteljima prije zasnivanja posvojenja, radi procjene hoće li posvojenje biti u skladu s dobrobiti djeteta.
 

3. Praćenje prilagodbe i stručna pomoć po zasnovanom posvojenju
Po zasnovanom posvojenju centar za socijalnu skrb je dužan pratiti prilagodbu djeteta u posvojiteljskoj obitelji, tijekom šest mjeseci od dana zasnivanja posvojenja.
 
Dijete i posvojitelji imaju pravo na stručnu pomoć i podršku nakon zasnovanog posvojenja.
 
4. Mjesna nadležnost centra za socijalnu skrb

Postupak zasnivanja posvojenja djeteta provodi centar za socijalnu skrb prema prebivalištu djeteta, a postupak davanja mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje te postupak praćenja i stručne podrške po zasnovanom posvojenju centar za socijalnu skrb prema prebivalištu posvojitelja.
 
Popis centara socijalne skrbi dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Adresar centara za socijalnu skrb (i domova socijalne skrbi)
 
5. Protokol o postupanju u postupcima posvojenja

Uvažavajući potrebu zaštite prava i dobrobiti djeteta, kao i činjenicu da određeni broj djece zbog različitih okolnosti nema mogućnost odrastati u svojoj obitelji, posvojenju, kao posebnom obliku obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, Ministarstvo socijalne politike i mladih pridaje poseban značaj.
U ovom području je jedan od ključnih ciljeva unapređenje stručnog rada i želja da što manje djece odrasta u institucijama, a što više u obiteljima.
Preduge postupke posvojenja treba pojednostaviti tako da se djeca maksimalno zaštite, a potencijalnim posvojiteljima skrati razdoblje čekanja na posvojenje djeteta.
Kako bi postupci bili što učinkovitiji Ministarstvo socijalne skrbi nedavno izradilo  je „Protokol o postupanju u postupcima posvojenja". Njime se uređuju načini postupanja kao i rokovi za poduzimanje potrebnih radnji kako bi se postupak posvojenja proveo tako da najbolje štiti prava i dobrobit djeteta. Svrha Protokola je standardizacija postupanja svih centara za socijalnu skrb, povećanje transparentnosti, ubrzavanje postupaka te mogućnost većeg uključivanja potencijalnih posvojitelja.


Dodatne informacije:

Obiteljski zakon (NN br: 103/2015)
 
Pravilnik o elementima koji se odnose na podobnost i prikladnost za posvojenje, sadržaju stručnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, metodama utvrđivanja podobnosti i prikladnosti, sadržaju izvješća o djetetu, vođenju registra o potencijalnim posvojiteljima te načinu vođenju registra o posvojenjima (NN br: 106/14)


Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije civilnog društva za provođenje programa stručne pripreme za posvojitelje, obveznom sadržaju i načinu provedbe programa stručne pripreme potencijalnih posvojitelja te uvjetima stručne osposobljenosti radnika kao i načinu vođenja dokumentacije u vezi s provedbom stručne pripreme potencijalnih posvojitelja NN br:106/14)
 

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju te sadržaju izvješća o prilagodbi djeteta u posvojiteljskoj obitelji (NN br: 106/14)

Zakon o potvrđivanju konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem

Protokol o postupanju u postupcima posvojenja 

 
Za informacije o posvojenju djeteta iz inozemstva više informacija dostupno je na poveznici:
https://mdomsp.gov.hr/djelokrug_aktivnosti/medunarodna_suradnja_i_eu_poslovi/medunarodna_suradnja/medunarodna_suradnja_u_podrucju_zastite_djece