Prava i dužnosti u braku


Bračni drugovi su u braku ravnopravni.
Bračni drugovi sporazumno odlučuju o rađanju i podizanju djece te mjestu stanovanja.
Svaki bračni drug samostalno odlučuje o izboru svog rada i zanimanja.
 
Bračni ugovor
Bračnim ugovorom se uređuju imovinskopravni odnosi na postojećoj ili budućoj imovini. Sklapa se u pisanom obliku, a potpisi bračnih drugova moraju biti ovjereni.
Za osobu lišenu poslovne sposobnosti za sklapanje imovinskopravnih odnosa, bračni ugovor može sklopiti njegov skrbnik uz prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb.
Imovinski odnosi nakon prestanka braka uređuju se sporazumom na sudu ili odlukom suda, ako nisu uređeni bračnim ugovorom.

Obiteljski dom
Bračni drugovi sporazumno određuju mjesto stanovanja i obiteljsku kuću odnosno stan koji predstavlja obiteljski dom za njih i djecu.
Bračni drug ne smije za trajanja braka otuđiti ili opteretiti obiteljsku kuću ili stan koji predstavlja bračnu stečevinu, a ujedno je i obiteljski dom u kojem stanuje drugi bračni drug i njihova djeca nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb, bez pisane suglasnosti drugoga bračnog druga.
Po prestanku braka, ako se nisu sporazumjeli, na zahtjev bračnog druga s kojim djeca stanuju, sud može odrediti pravo stanovanja u obiteljskom domu koji predstavlja bračnu stečevinu i obiteljski dom do razvrgnuća bračne stečevine.
Sud može odrediti da roditelj koji s djecom stanuje u obiteljskom domu, drugom roditelju plaća paušalni iznos najamnine.

Imovina bračnih drugova
Bračni drugovi mogu imati bračnu stečevinu i vlastitu imovinu.
Bračni drugovi su suvlasnici bračne stečevine u jednakim dijelovima, ako nisu drugačije uredili bračnim ugovorom.

Ako bračni drugovi imovinske odnose nakon prestanka braka razvodom ili poništajem, odnosno nakon prestanka bračne zajednice nisu uredili sporazumno, imovinski odnosi mogu se urediti sudskom odlukom, sukladno Obiteljskom zakonu, a za druge stvari primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuju obveznopravni, stvarnopravni i drugi imovinskopravni odnosi.
 
Dodatne informacije:
Obiteljski zakon