Doplatak za djecu

Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom o doplatku za djecu radi potpore uzdržavanja i odgoja djece.

Pravo na doplatak za djecu može se ostvariti ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 70% proračunske osnovice. Proračunska osnovica za 2018. godinu iznosi 3.326,00 kuna.

Pravo na doplatak za djecu može se ostvariti ako prosječni dohodak po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 2.328,20 kune mjesečno.

Pravo na doplatak za djecu ostvaruje se preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Ostvarivanje prava

Postupak za ostvarivanje prava na doplatak za djecu pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnoj područnoj službi ili uredu HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva te besplatno u poštanskim uredima na području Republike Hrvatske. Popis obuhvaćenih poštanskih ureda dostupan je na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Popis područnih službi, ureda i pripadajućih ispostava možete pronaći na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Korisnici doplatka za djecu i djeca za koju pripada doplatak

Pravo na doplatak za djecu može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je, na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne  skrbi, dijete povjereno na čuvanje i odgoj za svu djecu koju uzdržava, pod uvjetima  utvrđenim Zakonom. Korisnik doplatka za djecu može biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju.

Doplatak za djecu pripada za djecu rođenu u braku, izvan braka, za posvojenu djecu ili  pastorčad,  za uzdržavanu unučad i drugu djecu bez roditelja.

Doplatak za djecu pripada do navršene 15. godine života djeteta, odnosno do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 15 godina života, a nakon toga ako je razlog pohađanja osnovne škole nakon 15. godine života kasniji upis u prvi razred osnovne škole ili gubitak razreda zbog zdravstvenih razloga, odnosno duže bolesti.

Doplatak za djecu pripada za dijete na školovanju u srednjoj školi do završetka tog školovanja, ali najduže do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 19 godina života.

Iznimka je određena za dijete koje pohađa srednju školu u kojoj srednjoškolsko obrazovanje traje pet godina, pri čemu doplatak za djecu pripada djetetu do završetka redovitog školovanja u srednjoj školi, a najduže do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 20 godina života te za djecu s oštećenjem zdravlja, utvrđenim prema posebnim propisima, za koju doplatak za djecu pripada i nakon navršene 19. godine, ali najduže do 21. godine života. Pravo na doplatak za djecu koja nisu završila školu u predviđenom roku zbog bolesti produžuje se i nakon navršenih godina života do kojih im pripada doplatak za djecu, a najduže do 21. godine života. Doplatak za djecu pripada i za razdoblje u kojem je dijete spriječeno redovito pohađati školu zbog bolesti.

Dijete s težim ili teškim invaliditetom

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu (Narodne novine, broj 82/15.), izmijenjena je odredba, prema kojoj za dijete s težim oštećenjem zdravlja, utvrđenim prema posebnim propisima pripada doplatak za djecu do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života. Prema novoj odredbi pravo na doplatak za dijete s težim ili teškim invaliditetom, utvrđenim prema posebnim propisima, pripada od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak i traje sve dok taj invaliditet postoji.

Pravo na doplatak za dijete s težim ili teškim invaliditetom pripada pod uvjetom da je invaliditet nastao prije 18. godine života ili za vrijeme redovitog školovanja djeteta. Odredba se primjenjuje od 1. rujna 2015. godine od kada je Zakon stupio na snagu.

Zakonom je propisano i da korisnicima koji su ostvarili doplatak za djecu s težim oštećenjem zdravlja utvrđenim prema posebnim propisima do 1.9.2015., a pravo im nije prestalo do dana stupanja na snagu Zakona, pripada pravo na doplatak za djecu i nakon navršene 27. godine života sve dok postoji teže oštećenje zdravlja.

Korisnicima kojima je pravo na doplatak za djecu s težim oštećenjem zdravlja utvrđenim prema posebnim propisima prestalo do dana stupanja na snagu Zakona zbog navršenih 27 godina života, pripada pravo na doplatak za djecu od dana podnošenja zahtjeva temeljem ovoga Zakona (ne prije 1.9.2015.) pa sve dok postoji teže oštećenje zdravlja.

Oštećenje zdravlja djeteta i teži ili teški invaliditet, na osnovi kojeg se ostvaruje doplatak po povoljnijim uvjetima, dokazuje se nalazom i mišljenjem nadležnog tijela vještačenja.

Od 1. siječnja 2015. na snazi je Uredba o metodologijama vještačenja koju je donijela Vlada RH, a kojom se uređuje način i postupak vještačenja radi ostvarivanja prava.

Prema navedenoj Uredbi, u postupku ostvarivanja prava na doplatak za djecu,  od 1. siječnja 2015. postojanje  oštećenja zdravlja djeteta, dokazuje  se Nalazom i mišljenjem  o vrsti i težini invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti. Nalaz i mišljenje donosi Jedinstveno tijelo vještačenja kao ustrojstvena jedinica Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje. Teže oštećenje zdravlja djeteta  postoji ako je navedenim nalazom i mišljenjem, utvrđeno postojanje teškog ili težeg invaliditeta prema odredbi članka 25. stavka 2. točke d) i e) Uredbe o metodologijama vještačenja.

Postupak za vještačenje djeteta pokreće područna služba/ured Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje službenim putem ako je u zahtjevu za ostvarivanje prava navedeno da dijete za koje se traži doplatak ima oštećenje zdravlja.

Pronatalitetni dodatak

Korisniku uz utvrđenu svotu doplatka za djecu pripada i dodatak u iznosu po 500,00 kn za treće i četvrto dijete. To znači da se uz određenu ukupnu svotu doplatka utvrđenu rješenjem korisniku dodaje 500,00 kn ako koristi doplatak za troje djece, odnosno 1.000,00 kn  mjesečno ako koristi doplatak za troje i više djece.

Cenzusi i svote doplatka

Uvjete dohodovnog cenzusa, pripadajuće svote doplatka za djecu ovisno o utvrđenom cenzusu i dodatak za treće i četvrto dijete možete provjeriti na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Novosti - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu (srpanj 2018.)