Konvencija o pravima djeteta

Sukladno obvezama preuzetim pristupanjem Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, Republika Hrvatska je obvezna Odboru za prava djeteta Ujedinjenih naroda podnositi periodična izvješća o stanju prava djeteta, odnosno usvojenim mjerama kojima se ispunjavaju Konvencijom priznata prava, kao i o napretku koji je postignut u primjeni tih prava. 

Po zaprimanju Popisa pitanja prije podnošenja objedinjenog petog i šestog periodičnog izvješća koji je upućen Republici Hrvatskoj od strane Odbora za prava djeteta Ujedinjenih naroda, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je koordiniralo prikupljanje podataka. Temeljem prikupljenih podataka sastavljeno je Peto i šesto periodično izvješće Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda, koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila dana 30. travnja 2020. godine.

Peto i šesto periodično izvješće Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda prikazuje sve značajne aktivnosti poduzete u području prava djeteta u izvještajnom razdoblju, odnosno ističe one mjere Republike Hrvatske kojima se ispunjavaju Konvencijom priznata prava djeteta, kao i napredak koji je postignut u primjeni tih prava.