Drugostupanjski postupak

Slika /slike/shutterstock_126185975_cr.jpg
  • Drugostupanjski postupak pokreće se žalbom, temeljem koje drugostupanjsko tijelo ispituje zakonitost prvostupanjskog rješenja (čl. 114. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/2013, 152/2014, 99/2015)).
  • Drugostupanjsko tijelo rješava na temelju činjenica utvrđenih u prvostupanjskom postupku, bez sudjelovanja stranke u drugostupanjskom postupku (osim u slučaju upotpunjavanja postupka od strane drugostupanjskog tijela).
  • Odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/2013 i 85/2015) ne primjenjuju se na stranke u upravnim postupcima (čl. 1. st. 3.).
  • Protiv drugostupanjskog rješenja kojim je riješeno o žalbi stranke, nezadovoljna stranka može tužbom pokrenuti upravni spor kod nadležnog upravnog suda.