EU fondovi

Slika /slike/shutterstock_114706588.jpg
Europski fondovi (EU fondovi) su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije u zemljama članicama. Navedene javne politike Europske unije, država članica i država kandidatkinja temelj su za određivanje ciljeva čije ostvarenje će se poticati financiranjem kroz EU fondove. EU fondovi su novac europskih građana koji se, sukladno određenim pravilima i procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata koji trebaju pridonijeti postizanju spomenutih ključnih javnih politika EU.
 
Europske javne politike donose se za razdoblje od 7 godina te se nazivaju financijskom perspektivom. Trenutno se nalazimo u financijskoj perspektivi 2014.-2020. kojoj je prethodila financijska perspektiva 2007.-2013.
 
Jedna od najznačajnijih javnih politika Europske unije je Kohezijska politika, za koju je u financijskom razdoblju 2014.-2020. izdvojeno 376 milijardi eura. Osnovna svrha kohezijske politike jest smanjiti značajne gospodarske, socijalne i teritorijalne razlike koje postoje između regija Europske unije, ali i jačati globalnu konkurentnost europskog gospodarstva.
 
Uz Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, u ovoj financijskoj perspektivi Republici Hrvatskoj na raspolaganju su još dva fonda - Europski socijalni fond (ESF) i
Europski fond za regionalni razvoj (EFRR). Posljednja dva poznata su i pod nazivom strukturni fondovi, a svih pet fondova ima zajednički naziv Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi). Središnje koordinacijsko tijelo Republike Hrvatske nadležno za upravljanje ESI fondovima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
 
Od pristupanja Europskoj uniji 1. srpnja 2013. godine, Republici Hrvatskoj je također na raspolaganju i Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), program koji financira aktivnosti koje su komplementarne aktivnostima financiranima iz ESF-a. Kroz FEAD se osiguravaju dodatna sredstva koja su usmjerena na osobe koje žive u ekstremnom siromaštvu, osobe koje su predaleko od tržišta rada ili radi dohodovnog cenzusa ne mogu ostvariti prava iz sustava socijalne skrbi, a u riziku su od siromaštva.
 
U sustavu upravljanja i kontrole za korištenje Europskog socijalnog fonda, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ima ulogu Posredničkog tijela razine 1 (PT1), dok u sustavu upravljanja i kontrole
Fonda europske pomoći za najpotrebitije ima ulogu Posredničkog tijela (PT).
 
U okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ima ulogu sektorski nadležnog tijela te sudjeluje u izradi dijela natječajne dokumentacije u okviru svoje sektorske nadležnosti, određujući prioritete za financiranje unutar područja koji se odnosi na socijalno uključivanje.