Europski socijalni fond

Ovo Ministarstvo se kroz upravljanje i provedbu Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) komponente IV pripremalo za upravljanje i provedbu sredstava iz Europskog socijalnog fonda (ESF), dostupnog od 1. srpnja 2013., kada je Republika Hrvatska stupila u punopravno članstvo Europske unije. Ciljevi ESF-a su smanjenje razlika u životnom standardu i blagostanju u državama članicama Europske unije i njihovih regija, te time promicanje gospodarske i socijalne kohezije. ESF obuhvaća sektore zapošljavanja, obrazovanja, socijalnog uključivanja, jačanje organizacija civilnog društva te promociju socijalnog dijaloga.

Prihvatljiva područja ulaganja u okviru ESF-a su:
 • Privlačenje i zadržavanje ljudi u zaposlenosti te modernizacija sustava socijalne zaštite;
 • Poboljšanje prilagodljivosti radnika i tvrtki te fleksibilnosti tržišta rada;
 • Povećanje investicija u ljudski kapital kroz bolje obrazovanje i stjecanje vještina;
 • Jačanje administrativnih kapaciteta i
 • Pomoć u održavanju zdrave radne snage.

ESF je jedan od instrumenata koji doprinosi ostvarenju ciljeva navedenih u Strategiji EUROPA 2020, koja uključuje tri prioriteta:
 • Pametan rast: razvijanjem ekonomije utemeljene na znanju i inovaciji;
 • Održiv rast: promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je ekološki prihvatljivija i konkurentnija;
 • Uključiv rast: promicanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost.

Ključni element za učinkovito korištenje ESF-a je izrada kvalitetnih i sveobuhvatnih programskih dokumenta, koji su u skladu s EU dokumentima i strategijama. Sve države članice su tako bile obvezne podnijeti Sporazum o partnerstvu. Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom Europska komisija  je usvojila 30. listopada 2014. Sadržaj sporazuma opisuje način na koji će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020 uz pomoć EU sredstava dodijeljenih kroz višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.-2020. godine.
Paralelno sa Sporazumom o partnerstvu, Hrvatska je pripremila i operativne programe u kojima se detaljno opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za provedbu i korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova. Operativni program, osnovni dokument za korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda je Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. koji je Europska komisija odobrila 18. prosinca 2014. godine. Usvojeni Operativni program predstavlja okvir za korištenje dodijeljenih sredstava iz ESF-a, a njegov je cilj pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Njegova ukupna vrijednost iznosi 1,85 milijarde eura, od čega se 1,58 milijardi financira iz proračuna Europske unije, uključujući 66 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih.
 

ULOGA MINISTARSTVA ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU U OKVIRU ESF-A

U sustavu upravljanja i provedbe ESF-a Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ima ulogu Posredničkog tijela razine 1. Nadležno je za provedbu natječaja u okviru slijedećih specifičnih ciljeva:
SC 9.i.1. - Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.
SC 9.iv.2 - Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.
SC 9.v.1. - Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih zaposlenika.
 

CILJANE SKUPINE

Ciljane skupine su osobe odnosno skupine na koje projekt neposredno pozitivno utječe. Projekti koji će se provoditi u okviru natječaja koje raspisuje ovo ministarstvo bit će usmjereni na slijedeće ciljane skupine:
 • nezaposleni korisnici prava i usluga iz sustava socijalne skrbi,
 • dugotrajno nezaposlene osobe,
 • osobe s invaliditetom,
 • djeca i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi s problemima u ponašanju,
 • mladi,
 • obitelji koje skrbe o ovisnom članu i ovisni član,
 • branitelji i stradalnici Domovinskog rata,
 • pripadnici nacionalnih manjima,
 • starije osobe, beskućnici, žrtve obiteljskog nasilja, tražitelji azila, migranti,
 • druge ranjive skupine čija diskriminacija otežava socijalno uključivanje, jednak pristup i  sudjelovanje na tržištu rada,
 • društveni poduzetnici, zaposlenici društvenih poduzeća (posebice pripadnici ranjivih skupina - osobe s invaliditetom, žene, mladi, hrvatski branitelji, pripadnici nacionalnih manjina),
 • stručnjaci zaposleni u sustavu socijalne skrbi, mladih i drugih relevantnih sektora.
 

POTENCIJALNI PRIJAVITELJI

Svaki natječaj koji se objavljuje u okviru nadležnosti ovog ministarstva određuje potencijalne prijavitelje za specifični natječaj, a koji mogu biti neke od slijedećih organizacija:
 • organizacije civilnog društva,
 • nevladine organizacije,
 • neprofitne organizacije,
 • tijela državne uprave,
 • jedinice lokalne i regionalne samouprave,
 • javne i privatne institucije,
 • zadruge,
 • lokalne i regionalne razvojne agencije,
 • međunarodne organizacije koje djeluju u području socijalne politike,
 • organizacije branitelja Domovinskog rata,
 • društveni poduzetnici, društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, organizacije civilnog društva, javne i privatne ustanove koje djeluju na području socijalnog uključivanja, obrazovne i financijske institucije, nacionalna, lokalna i regionalna tijela vlasti odgovorna za DP.