IPA program i Prijelazni instrument

Instrument pretpristupne pomoći 

Instrument pretpristupne pomoći (IPA) je integrirani instrument pomoći u pretpristupnom razdoblju,  koji je bio Republici Hrvatskoj na raspolaganju u razdoblju od 2007. do 1. srpnja 2013. godine, a zamijenio je programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD. Osnovni cilj IPA-e bio je pružiti pomoć Republici Hrvatskoj pri usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te pripremi za korištenje strukturnih i investicijskih fondova. Program IPA sastojao se od pet komponenti, od kojih je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koristilo sredstva u okviru komponente I „Pomoć u tranziciji i jačanje institucija“ i komponente IV „Razvoj ljudskih potencijala“. Unutar komponente IV, Ministarstvo je bilo tijelo u sustavu upravljanja i kontrole te se tako pripremalo za korištenje Europskog socijalnog fonda. 

Prijelazni instrument 

Prijelazni instrument ili Transition Facility Republika Hrvatska počela je koristiti kao privremeni instrument u prvim godinama članstva, a kao pomoć u financiranju mjera za razvoj i jačanje nacionalnih, administrativnih i pravosudnih sposobnosti za provedbu i primjenu zakonodavstva Europske unije. Rok za ugovaranje Prijelaznog instrumenta bio je 22. studenoga 2016. godine, dok je rok za njegovu provedbu bio 22. studenoga 2019. godine.