IPA program

Instrument pretpristupne pomoći (IPA) je program pretpristupne pomoći koji se koristio za razdoblje od 2007. do 2013.,a zamijenio je prethodne programe CARDS, Phare, ISPA i SAPARD. Osnovni ciljevi IPA-e bili su pružiti pomoć Republici Hrvatskoj pri usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te pripremi za korištenje strukturnih fondova.