Lokalni info centri za mlade

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sukladno mjerama i aktivnostima Nacionalnog programa za mlade, putem natječaja za projekte udruga kontinuirano pruža podrušku u radu lokalnih info centara za mlade.
 
Udruge koje prijavljuju projekt iz prioritetnog područja Lokalni info-centri za mlade moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:
 
 • pružaju usluge na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave;
 • pružaju usluge informiranja mladih bez naknade, najmanje 40 sati tjedno, prema potrebi uključujući i vikende;
 • pružaju usluge informiranja i savjetovanja u najmanje 3 područja od interesa za mlade (obrazovanje i informatizacija, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalna politika, zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kultura mladih i slobodno vrijeme, mobilnost, informiranje i savjetovanje);
 • promoviraju Garanciju za mlade te pružaju usluge informiranja i savjetovanja vezano za provedbu Garancije za mlade;
 • imaju mrežne stranice ili portal za informiranje mladih koji pruža širok presjek informacija o mladima, za mlade i pitanja od značaja za mlade, dostupne i jednostavne za korištenje;
 • pružaju usluge informiranja (individualno, grupno, putem web stranice/portala, promidžbenih materijala, edukacija, seminara, predavanja, tribina, radionica i slično), te informiranja i upućivanja u postojeće stručne službe/usluge/aktivnosti u zajednici;
 • prikupljaju i distribuiraju informacije od interesa za mlade od mjerodavnih sudionika u zajednici;
 • imaju voditelja projekta Lokalnog info-centra za mlade te ovisno o potrebama mladih u zajednici i voditelja info-centra i druge djelatnike ili vanjske stručne suradnike;
 • voditelji su dužni sudjelovati na edukacijama/treninzima koje će organizirati Regionalni info-centri za mlade prema standardima Europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih ERYICA).
 
Popis udruga koje provode projekt lokalnog info centra za mlade uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: 
 
 • Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“, projekt „TOČKA – Info centar za mlade
 • Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota, projekt „INFO! INFO! Infocentar Petrinja“
 • PRONI – Centar za socijalno podučavanje, projekt „Infocentar za mlade Vukovar“
 • Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja „Argonaut“, projekt Lokalni info-centar za mlade „O-točka“
 • Mreža udruga Zagor, projekt „Informiraj i kreiraj! 2.0“
 • Udruga Zum, projekt „Infocentar za mlade Pula“
 • Nezavisna udruga mladih, projekt „Info-centar za mlade Lepoglava“
 • Udruga za promicanje zdravog života – Buđenje, projekt „Lokalni informativni centar za mlade Šolta“
 • Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva, projekt Informativni centar za mlade „Like“
 • Europski dom Slavonski brod, projekt „Informacijski centar za mlade Brodsko-posavske županije“
 • Trokut mladih Kaštela, projekt „Info centar mladih Kaštela
 • Udruga „Impress“, projekt „Info centar Mogućnosti“