Regionalni info centri za mlade

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sukladno mjerama i aktivnostima Nacionalnog programa za mlade, putem natječaja za projekte udruga kontinuirano pruža podrušku u radu Regionalnih info centara za mlade.
 
Udruge koje prijavljuju program iz prioritetnog područja Regionalni info-centri za mlade moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:
 
 • pružaju usluge na području najmanje tri jedinice područne (regionalne) samouprave (županije ili Grada Zagreba),
 • pružaju usluge informiranja mladih bez naknade, najmanje 40 sati tjedno, prema potrebi uključujući i vikende,
 • pružaju usluge informiranja i savjetovanja mladih iz područja obrazovanja i informatizacije, zapošljavanja i poduzetništva, socijalne politike, zdravstvene zaštite i reproduktivnog zdravlja, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, kulture mladih i slobodnog vremena, mobilnosti, informiranja i savjetovanja,
 • promoviraju Garanciju za mlade te pružaju usluge informiranja i savjetovanja vezano za provedbu Garancije za mlade,
 • imaju mrežne stranice ili portal za informiranje mladih koji pruža širok presjek informacija o mladima, za mlade i pitanja od značaja za mlade, dostupne i jednostavne za korištenje,
 • pružaju usluge informiranja (individualno, grupno, putem web stranice/portala, promidžbenih materijala, edukacija, seminara, predavanja, tribina, radionica i slično), te informiranja i upućivanja u postojeće stručne službe/usluge/aktivnosti u zajednici,
 • provode aktivnosti usmjerene provedbi strukturiranog dijaloga na lokalnoj razini (iskustvo u provedbi navedenog je prednost, a ne uvjet),
 • prikupljaju i distribuiraju informacije od interesa za mlade od mjerodavnih sudionika u zajednici,
 • imaju voditelja projekta Regionalnog info-centra za mlade te ovisno o potrebama mladih u zajednici i voditelja info-centra i druge djelatnike ili vanjske stručne suradnike,
 • članica su Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj (to je prednost, a ne uvjet).
 
Popis udruga koje provode program regionalnog info centra za mlade uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku:
 
 • Udruga regionalni info centar za mlade Rijeka – UMKI, program „Regionalni info centar za mlade Rijeka“
 • Info zona, program „Regionalni informativni centar za mlade Info zona (RICM Info zona)“
 • PRONI Centar za socijalno poučavanje – Osijek, program „Regionalni info-centar za mlade Osijek (RICM Osijek)“
 • Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „Zamisli“, program „Regionalni info-centar za mlade Zagreb“