Odjel za mlade

U Republici Hrvatskoj mladima se smatraju osobe u dobi od 15 do 30 godina, a njihovo socijalno osnaživanje i zaštita, jedno je od osnovnih ustavnih načela čija se provedba osigurava provedbom različitih propisa, nacionalnih dokumenata, kontinuiranim radom savjetodavnih tijela Vlade Republike Hrvatske, osiguravanjem financijske potpore organizacijama civilnog društva usmjerenih mladima te međunarodnom suradnjom.
 
Uvažavajući mlade kao skupinu od osobite važnosti za razvoj društva, Vlada Republike Hrvatske je, svojim programskim djelovanjem i osnivanjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, otvorila prostor za stvaranje boljih uvjeta u ostvarivanju njihovih prava, zadovoljavanju potreba te aktivnog sudjelovanja u društvu na državnoj i lokalnoj razini.
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u svrhu podizanja kvalitete života mladih te jasnog i dugoročnog opredjeljenja u stvaranju socijalnih, obrazovnih, odgojnih, kulturnih, materijalnih i ostalih uvjeta za trajnu dobrobit mladih te njihovo aktivno, potpuno i odgovorno sudjelovanje u društvenoj zajednici, izrađuje prijedloge zakona, strategija i drugih akata, kreira javne politike za mlade te provodi mjere sukladno propisima i nacionalnim dokumentima.
 
S time u vezi, Odjel za mlade Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku:
  • prati provedbu Zakona o savjetima mladih;
  • sudjeluje u izradi strateških dokumenata te koordinira i prati provedbu nacionalnog programa za mlade; 
  • sudjeluje u radu tijela Europske unije. Vijeća Europe i drugih međunarodnih organizacija u području razvoja politika za mlade;
  • surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama te organizacijama civilnog društva u zemlji i inozemstvu vezano za unaprjeđivanje položaja mladih u društvu i mladih iz hrvatske dijaspore i svijeta;
  • razvija suradnju nadležnih državnih tijela, organiziranih mladih, mladih ljudi, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ustanova u radu s mladima posebno vodeći računa o razvoju i provedbi strukturiranog dijaloga;
  • koordinira aktivnosti međuresorne suradnje u svrhu unaprjeđenja položaja mladih;
  • obavlja stručno - administrativne poslove Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske;
  • promiče nacionalne, obiteljske i kulturne vrijednosti kod mladih i u tu svrhu provodi programe, konferencije, akcije i kampanje;
  • provodi stručne analize i istraživanja, prati njihovu provedbu te predlaže nova zakonska rješenja radi stvaranja pravnih, institucionalnih i organizacijskih uvjeta za socijalno osnaživanje mladih.