Nacionalni odbor za razvoj volonterstva

Nacionalni odbor za razvoj volonterstva (u daljnjem tekstu: Odbor) je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske čiji rad je javan i koje provodi mjere i aktivnosti s ciljem promicanja i daljeg razvoja volonterstva, a osobito:
 
  • predlaže mjere za unapređenje položaja volontera u društvu,
  • u suradnji s nadležnim tijelima predlaže propise o pogodnostima za volontere,
  • odlučuje o dodjeli Državne nagrade za volontiranje,
  • daje inicijativu za donošenje ili izmjenu propisa kojima se uređuje volonterstvo,
  • donosi Etički kodeks volontera,
  • poduzima druge aktivnosti radi razvoja volonterstva,
  • obavlja druge mjere i aktivnosti utvrđene Zakonom o volonterstvu.

U ostvarivanju svojih zadaća Odbor neposredno surađuje s Uredom za udruge, Savjetom za razvoj civilnoga društva, Savjetom za mlade i drugim tijelima Vlade Republike Hrvatske, središnjim tijelima državne uprave, Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacijama civilnoga društva.

Odbor ima 19 članova, i to: predstavnika/icu Nadležnog tijela, predstavnika/icu Ureda za udruge, predstavnika/icu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predstavnika/icu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, predstavnika/icu središnjeg tijela državne uprave u čijem je djelokrugu obrazovanje, predstavnika/icu središnjeg tijela državne uprave u čijem je djelokrugu zdravstvo, sedam predstavnika/ica organizacija civilnog društva koje su organizatori volontiranja te šest nezavisnih stručnjaka koji se bave volonterstvom i civilnim društvom, i to tri predstavnika/ice na prijedlog organizacija civilnog društva i tri predstavnika/ice na prijedlog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Članovi Odbora imenuju se na rok od dvije godine i mogu biti ponovo imenovani.

Odbor donosi Poslovnik o radu i Akcijski plan djelovanja za vrijeme trajanja mandata.

Članovi Odbora biraju predsjednicu ili predsjednika i potpredsjednicu ili potpredsjednika iz svojih redova većinom glasova svih članova Odbora. 

Stručnu i administrativno-tehničku podršku radu Odbora pruža Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Odjel za volonterstvo.