Zakonodavni okvir

Zakon o volonterstvu ("Narodne novine" 58/07 i 22/13)
Pravilnik o državnoj nagradi za volontiranje ("Narodne novine" 106/07)
Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja ("Narodne novine" 9/18)
Etički kodeks volontera ("Narodne novine" 55/08)