Zakonodavni okvir

  • Zakon o volonterstvu ("Narodne novine" 58/07 i 22/13)
  • Pravilnik o državnoj nagradi za volontiranje ("Narodne novine" 106/07)
  • Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja ("Narodne novine" 9/18)
  • Etički kodeks volontera ("Narodne novine" 55/08)