Protokol o postupanju po predstavkama i pritužbama

Ljudska prava su temelj slobode, pravde i mira, standardi bez kojih ljudi ne bi mogli živjeti dostojanstveno kao ljudska bića. U Republici Hrvatskoj velik se značaj pridaje zaštiti ljudskih prava te je stoga pravo na podnošenje predstavke i pritužbe zajamčeno Ustavom (čl. 46. Ustava Republike Hrvatske). Ustav ne postavlja uvjete ni ograničenja glede osobe koja ima pravo na podnošenje predstavke i pritužbe. Podnošenje predstavki i pritužbi je slobodno i zbog njihovog podnošenja fizičke i pravne osobe ne smiju trpjeti štetne posljedice niti zbog toga mogu biti pozvane na odgovornost, osim ako tom radnjom učine kažnjivo djelo.

Institut predstavke i pritužbe, odnosno pravo stranaka na podnošenje predstavki i pritužbi te njihovo pravo na dobivanje odgovora od državnog tijela, regulirano je čl. 20. Zakona o socijalnoj skrbi.

Na temelju članka 63. stavka  2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013) Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva socijalne politike i mladih (Narodne novine“, broj 102/13).

U skladu sa člankom 48. Uredbe predviđeno je ustrojstvo Službe za predstavke i pritužbe u Sektoru za nadzor i predstavke Uprave za provedbu socijalne politike, organizaciju i nadzor ustanova. Služba za predstavke i pritužbe postupa po predstavkama i pritužbama građana te upitima drugih tijela; prati stanje o korisnicima i pravima u socijalnoj skrbi te predlaže mjere za unaprjeđivanje zadovoljavanja potreba u socijalnoj skrbi; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja socijalne skrbi te izrađuje izvješća i očitovanja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa.

Protokol o postupanju po predstavkama i pritužbama