Natječaji u 2013. godini

 • Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima u Republici Hrvatskoj
 • Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti djece i mladih
 • Poziv za prijavu trogodišnjih programa rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za razdoblje od 2013. do 2015. godine
 • Poziv za prijavu projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se odnose na rad Regionalnih info-centara za mlade u 2013. godini
 • Natječaj za financiranje lokalnih volonterskih centara u 2013. godini
 • Poziv za prijavu projekata udruga mladih i za mlade za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu
 • Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj  za financijsku potporu iz Državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću
 • Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu
 • Poziv za prijavu projekata za financiranje institucionalnih podrški za djelovanje i razvoj saveza udruga osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj iz raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu
 • Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji za financijsku potporu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu
 • Poziv za prijavu prijedloga projekata iz podruĉja socijalne skrbi, za financijsku potporu udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, u okviru raspoloživih sredstava za 2013. godinu
 • Trogodišnji programi (za razdoblje 2010. - 2013. godine) udruga koje djeluju u prodručju socijalne skrbi 
 • Trogodišnji programi (za razdoblje 2011. - 2014. godine) udruga koje djeluju u prodručju socijalne skrbi
 • Trogodišnji programi (za razdoblje 2012. - 2014. godine) regionalnih volonterskih centara