Natječaji u 2014. godini

 • Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2014. godinu i dijela prihoda od igara na sreću
 • Natječaj za prijavu projekata udruga/zdravstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije/tretmana/liječenja/rehabilitacije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika za 2014. godinu
 • Trogodišnji programi (za razdoblje od 2011. - 2014. godine) udruga koje djeluju u području socijalne skrbi
 • Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina
 • Poziv za prijavu na natječaj za financiranje projekata udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece i podršci obitelji u 2014. godini
 • Trogodišnji programi (za razdoblje od 2014. - 2017. godine) udruga koje djeluju u području socijalne skrbi
 • Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditeom u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz Državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću za razdoblje od 2013. do 2015. godine
 • Poziv za prijavu trogodišnjih programa rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za razdoblje od 2013. do 2015. godine
 • Poziv za prijavu projekata iz područja socijalne skrbi usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici
 • Natječaj za financiranje lokalnih volonterskih centara u 2014. godini
 • Trogodišnji programi (za radoblje od 2012. - 2014. godine) regionalnih volonterskih centara
 • Poziv za prijavu na natječaj za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima