Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016.

Donošenjem „Plana deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba u Republici Hrvatskoj 2011.-2016. (2018.)“ 2011. godine stvoreni su temelji za početak reformskog procesa transformacije i deinstitucionalizacije. Svrha procesa je smanjiti ulazak osoba s invaliditetom u institucije i intenzivirati njihov izlazak iz institucija u nove oblike skrbi, posebno stimulirajući obiteljsku reintegraciju, a što bi trebalo biti usklađeno s prioritetima razvoja mreže usluga na lokalnoj razini vodeći pritom računa o regionalnoj ravnomjernosti.
U okviru gore navedenog Plana deinstitucionalizacije i transformacije postavljeni su sljedeći ciljevi:
1. Smanjenje ukupnog broja djece s teškoćama u razvoju na stalnom ili tjednom smještaju za 40% do 2016. godine;
2. Smanjenje ukupnog broja odraslih osoba s invaliditetom na stalnom ili tjednom smještaju u domovima i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi za 30% do 2016. godine;
3. Razvijanje izvaninstitucijskih oblika smještaja i izvaninstitucijskih usluga razmjerno smanjenju ukupnog broja korisnika na stalnom ili tjednom smještaju (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2010).
Nakon analize pojedinačnih planova koje su izradili domovi socijalne skrbi sukladno obvezama iz Plana deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. -2016. (2018.), Ministarstvo socijalne politike i mladih izradilo je „Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016." (u daljnjem tekstu Operativni plan) s ciljem intenziviranja procesa deinstitucionalizacije koji je donesen 18. lipnja 2014. godine.
U uvodnom dijelu Operativnog plana obrazložena je potreba intenziviranja procesa, utemeljenje, primjeri dobre prakse u Republici Hrvatskoj, mogućnosti korištenja fondova EU u svrhu osiguravanja dodatno potrebnih sredstava za učinkovitu provedbu procesa te potreba i važnost suradnje s drugim dionicima u procesu. Proces deinstitucionalizacije i transformacije domova podijeljen je u tri međusobno uvjetovana dijela koji nužno moraju teći paralelno kako bi se postigli očekivani rezultati u odnosu na trenutno stanje vezano uz broj korisnika u domovima socijalne skrbi i dostupnost usluga u zajednici i to:
1) proces deinstitucionalizacije,
2) proces transformacije i
3) proces prevencije institucionalizacije i razvoj izvaninstitucionalnih usluga i službi podrške u zajednici.
Navedeni procesi definirani su kroz 5 mjera i 37 pripadajućih aktivnosti kojima će koordinirati Nacionalni tim za planiranje, upravljanje i koordiniranje provedbom procesa transformacije i deinstitucionalizacije domova.
Operativnim planom primarno su obuhvaćena 32 doma kojima je osnivač Republika Hrvatska, a čiji su predstavnici, kroz provedbu projekta „Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga“ educirani i pripremljeni za uključivanje u proces transformacije i deinstitucionalizacije. Od ukupno 32 prioritetna doma koji su obuhvaćeni Operativnim planom, njih 18 se odnosi na osobe s invaliditetom, a od čega je 9 domova za osobe s invaliditetom i 9 domova za psihički bolesne odrasle osobe.
Unutar Operativnog plana kao posebna aktivnost izdvojeno je i uključivanje preostalih domova u proces deinstitucionalizacije i transformacije kao i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi s jasno definiranim hodogramom aktivnosti (aktivnost br. 17) što uključuje privatne domove tj. domove drugih osnivača kao i obiteljske domove. Sukladno navedenom, za sve ostale domove planira se uključivanje u proces nakon izrade akcijskih planova za svaki pojedini prioritetni dom što je vidljivo iz Operativnog plana.

Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016.

Prilog