Prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi

Prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj NN 157/13, 152/14, 99/15) su:
 • zajamčena minimalna naknada (ZMN),
 • naknada za troškove stanovanja,
 • pravo na troškove ogrjeva,
 • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja,
 • jednokratne naknade,
 • naknade u vezi s obrazovanjem,
 • osobna invalidnina,
 • doplatak za pomoć i njegu,
 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja,
 • naknada do zaposlenja
 • pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta, te
 • socijalne usluge: prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba), savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), boravak, smještajorganizirano stanovanje


Sva prava u sustavu socijalne skrbi ostvaruju se pri nadležnim centrima za socijalnu skrb prema adresi prebivališta korisnika.. Uvjeti za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi utvrđeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj NN 157/13, 152/14, 99/15).

Zahtjev za priznavanje prava može podnijeti sam korisnik ili član njegove obitelji.
Zahtjev se podnosi pismenim putem ili osobno.