Ustroj Ministarstva

Slika /Fotografije/MSPM_Siroko_570.jpg
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ministra
2. Glavno tajništvo
3. Uprava za demografski razvoj, obitelj, djecu i mlade
4. Uprava za socijalnu politiku
5. Uprava za međunarodne poslove i programe
6. Uprava za proračun i financije
7. Samostalni sektor za nadzor i predstavke
8. Samostalna služba za drugostupanjski postupak
9. Samostalna služba za unutarnju reviziju

1. KABINET MINISTRA
Kabinet ministra posebna je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja obavlja administrativne i stručne poslove za ministra i državne tajnike; protokolarne poslove; definira strateške ciljeve, daje smjernice i koordinira izradu strateškog plana Ministarstva; daje smjernice za izradu godišnjeg plana rada Ministarstva i podloge za izradu ciljeva i mjera u ostalim ustrojstvenim jedinicama; obavlja poslove vezane uz organizaciju određenih događaja iz djelokruga Ministarstva, poslove vezane uz informiranje javnosti iz djelokruga Ministarstva, objavu informacija na web stranici Ministarstva, te poslove vezane uz odnos Ministarstva s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, ostalim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave te 2 s pravnim osobama koje imaju javne ovlasti iz djelokruga Ministarstva; poslove u vezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ministru i državnim tajnicima; priprema odgovore za zastupnička pitanja; obavlja poslove u vezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte; poslove koordinacije publiciranja i distribucije tiskanih materijala u vezi s djelokrugom Ministarstva; poslove vezane uz pribavljanje dokumentacije i materijala od unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva i osiguravanja pravodobne dostave materijala i drugih dokumenata iz djelokruga Ministarstva Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru i njihovim tijelima; druge stručne i administrativne poslove u vezi s ostvarivanjem programa rada i djelovanja ministra i državnih tajnika; te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO
 Glavno tajništvo posebna je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja obavlja poslove vezane za osiguranje učinkovitosti u radu i tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva; koordinira i usklađuje poslove praćenja i ostvarivanja plana rada Ministarstva, obavlja poslove izrade prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu i prijedloga pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva; obavlja strateške i stručne poslove vezane uz sve segmente upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva, obavlja poslove vezane uz imenovanja zaposlenika Ministarstva za obnašanje posebnih funkcija i rad u stručnim radnim tijelima te imenovanje i razrješenje članova upravnih vijeća ustanova iz nadležnosti Ministarstva, te davanje suglasnosti na imenovanje ravnatelja u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska; obavlja poslove nomotehničke pripreme nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata iz djelokruga Ministarstva te izradu mišljenja na prijedloge zakonskih i podzakonskih akata drugih nositelja propisa, obavlja poslove vezane za procjenu učinaka propisa, te poslove vezane uz koordinaciju e-savjetovanja za prijedloge propisa iz djelokruga Ministarstva; poslove nadzora i usklađivanja provođenja mjera cjelovite zaštite osoba, imovine i objekata Ministarstva; poslove vezane uz brigu o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, nadzor i usklađivanje provedbe obrambenih i sigurnosnih mjera; poslove vezane uz zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu, obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova; poslove koji se odnose na prijam i otpremu pošte; poslove javne nabave i praćenja ugovornih obveza; prati izvršenja ugovora; obavlja stručne poslove vezane uz provedbu postupaka nabave i javne nabave za potrebe Ministarstva i ustanova socijalne skrbi, te objedinjene nabave za potrebe ustanova socijalne skrbi, obavlja poslove vezane uz upravljanje i održavanje informatičkog sustava i informatičke opreme Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. U Glavnom tajništvu, ustrojavaju se:

2.1. Sektor za ljudske potencijale, opće i nomotehničke poslove
2.1.1. Služba za ljudske potencijale
2.1.2. Služba za opće i tehničke poslove
2.1.3. Služba za nomotehničke poslove i procjenu učinaka propisa

2.2. Sektor za nabavu i informatičku podršku
2.2.1. Služba za nabavu
2.2.2. Služba za informatičku podršku

3. UPRAVA ZA DEMOGRAFSKI RAZVOJ, OBITELJ, DJECU I MLADE
Uprava za demografski razvoj, obitelj, djecu i mlade je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja prati i koordinira provedbu mjera obiteljske, populacijske i migracijske politike, nacionalnih strategija i drugih nacionalnih dokumenata vezanih uz demografski razvoj, dobrobit obitelji, djece i mladih; savjetovanja i prevencije svih oblika ovisnosti kod djece i mladih; potiče odgovorno roditeljstvo i skrb o članovima obitelji; poduzima mjere usmjerene podizanju kvalitete života djece, mladih i obitelji; potiče unaprjeđenje kvalitete obiteljskog života i promiče obiteljske vrijednosti; potiče programe savjetovališta za trudnice i članove njihovih obitelji, programe prevencije od nasilja u obitelji i vršnjačkog nasilja, te prati njihovu provedbu; prati provedbu propisa u području obiteljskih naknada i potpora, obavlja upravne stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe propisa; prikuplja, prati i izučava učinke primjene propisa i nacionalnih dokumenata iz svoga djelokruga, te daje projekcije mogućih kretanja na ovom području; potiče i provodi istraživanja o demografskim kretanjima, roditeljstvu, obitelji, djeci i mladima, ravnopravnosti spolova, usklađivanju poslovnog i obiteljskog života sa suvremenim potrebama obitelji; prati i proučava relevantne pokazatelje drugih država, izrađuje objedinjena izvješća o provedbi mjera nacionalnih dokumenata iz djelokruga Uprave; sudjeluje u radu međuresornih tijela iz djelokruga Uprave; organizira i provodi na nacionalnoj razini programe, akcije i kampanje vezano uz nacionalne prioritete u skladu s preporukama međunarodnih tijela i organizacija; potiče aktivno sudjelovanje mladih u zajednici; potiče razvoj programa rada u zajednici, rada organizacija civilnog društva koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci i mladima; obavlja poslove promidžbe, informiranja i senzibilizacije stručne i šire javnosti o demografskoj problematici; organizira stručne skupove na nacionalnoj i međunarodnoj razini vezane uz djelokrug rada Uprave; organizira obilježavanja nacionalnih i međunarodnih dana vezanih uz djelokrug rada Uprave; osigurava suradnju stručnih, znanstvenih, vladinih i nevladinih ustanova i organizacija civilnog društva u zemlji i inozemstvu; obavlja stručno-administrativne poslove vezane uz rad savjetodavnih tijela Vlade Republike Hrvatske iz djelokruga Uprave; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, daje prijedloge iz područja upravljanja ljudskim potencijalima, sudjeluje u izradi procesa rada i prati njihovu provedbu, planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke iz svoga djelokruga, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja na prijedloge zakona i prijedloge drugih propisa, te o načinu provedbe propisa iz svoga djelokruga; izrađuje izvješća iz područja rada te postavlja i ostvaruje ciljeve i mjere iz svoga djelokruga; sudjeluje u planiranju državnog proračuna, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Upravi za demografski razvoj, obitelj, djecu i mlade, ustrojavaju se:

3.1. Sektor za demografski razvoj
3.1.1. Služba za istraživanje i koordinaciju demografske politike
3.1.2. Služba za migracije

3.2. Sektor za obitelj, djecu i mlade
3.2.1. Služba za obitelj i djecu
3.2.2. Služba za mlade i volonterstvo


4. UPRAVA ZA SOCIJALNU POLITIKU
Uprava za socijalnu politiku je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja obavlja poslove vezane uz pripremu, koordinaciju i izradu strateških i reformskih dokumenata kao i dokumenata koji proizlaze iz obveze u sklopu Europskog semestra; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja socijalne politike; planira, priprema i prati provedbu mjera konsolidacije sustava socijalne zaštite; obavlja poslove vezane uz koordinaciju provedbe reformskih mjera i povećanje djelotvornosti sustava socijalne pomoći i naknada; sudjeluje u izradi stručno analitičkih podloga, operativnih i drugih planova vezanih za koordinaciju reformskih procesa iz nadležnosti Uprave; obavlja poslove vezane uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu radu centara za socijalnu skrb, te centra za posebno skrbništvo, a osobito u dijelu koji se odnosi na prevenciju siromaštva, socijalno uključivanje i radnu aktivaciju dugotrajno nezaposlenih korisnika; zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi, posebice među bračnim drugovima; zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno; zaštitu djece i odraslih osoba pod skrbništvom; poslove vezane uz obveze uzdržavanja djece i roditelja, zaštitu od nasilja u obitelji i druge okolnosti u obitelji koje traže stručnu potporu i pomoć; zaštitu socijalno osjetljivih skupina, i to: osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djece bez pratnje, djece i mlađih punoljetnih osoba s problemima u ponašanju i/ili u sukobu sa zakonom, žrtava trgovanja ljudima, žrtava obiteljskog nasilja, ovisnika o alkoholu, drogama i dr. opojnim sredstvima, starijih i nemoćnih osoba, beskućnika, osoba koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora ili su otpuštene s izdržavanja i članova njihovih obitelji, azilanata, nacionalnih manjina i dr.; obavlja poslove vezane uz rješavanje u prvom stupnju u postupcima osnivanja javnih ustanova socijalne skrbi, utvrđivanja uvjeta i izdavanja rješenja za početak rada ustanova socijalne skrbi, utvrđivanja uvjeta i izdavanja rješenja za pružanje socijalnih usluga; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja na interne opće akte ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska; vodi upisnik ustanova socijalne skrbi; vodi evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno obavljaju djelatnost socijalne skrbi i evidenciju pravnih osoba, odnosno obrtnika koji pružaju socijalne usluge; rješava u prvom stupnju o upisu u Registar obiteljskih medijatora i vodi Registar obiteljskih medijatora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe propisa u vezi stjecanja, otuđenja ili opterećenja imovine; obavlja poslove vezane za upis i brisanje zabilježbe na nekretninama; obavlja poslove vezane za odlučivanje o zahtjevima za otpis potraživanja sukladno posebnom propisu; predlaže mjere za unaprjeđenje rada udomiteljskih obitelji; provodi edukacije za stručno usavršavanje radnika u sustavu socijalne skrbi te edukacije za ujednačenu i pravovaljanu primjenu zakona i drugih pravnih propisa iz djelokruga Ministarstva, a koji se odnose na sve korisničke skupine iz izravne nadležnosti Ministarstva, prati rukovođenje promjenama u sustavu socijalne skrbi i pruža stručnu pomoć i podršku; prati stanje i predlaže poduzimanje mjera radi unaprjeđenja stručnog rada stručnih djelatnika u sustavu socijalne skrbi, utvrđuje i poduzima mjere za uvođenje novih standarda i metoda stručnog rada u skladu s potrebama djelatnosti u suradnji sa strukovnim komorama, udrugama, stručnim i znanstvenim institucijama i dr.; obavlja poslove planiranja razvoja i uvođenja informatičkog sustava socijalne skrbi; prati informacijske tehnologije i predlaže njihovu primjenu za unaprjeđenje informatičkog sustava; predlaže metode rada sukladno novim informatičkim uslugama socijalne skrbi; organizira, prati i predlaže mjere za razvoj izvaninstitucijskih usluga, unaprjeđuje provedbu procesa transformacije i deinstitucionalizacije domova, te donosi potrebne instrumente provedbe i praćenja; unaprjeđuje programe prevencije institucionalizacije; sudjeluje u procesima socijalnog planiranja, razvoja i povećanja dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga na lokalnoj razini; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja na socijalne planove i mrežu usluga na županijskoj razini; pruža stručnu pomoć u vezi s humanitarnom pomoći na županijskoj razini, vodi evidenciju pravnih osoba na području Republike Hrvatske kojima je izdano rješenje za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; koordinira poslove vezane uz dodjelu državne nagrade za humanitarni rad; priprema podatke iz nadležnosti Uprave u svrhu informiranja javnosti, daje smjernice za dugoročni i srednjoročni razvoj, podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom u okviru svoje nadležnosti, daje prijedloge iz područja upravljanja ljudskim potencijalima i sudjeluje u provođenju postupaka javne nabave iz nadležnosti Uprave, sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, izrađuje procese rada i prati njihovu provedbu, planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke Uprave i vodi brigu o ostvarenju istih, izrađuje izvješća iz područja rada te postavlja i ostvaruje ciljeve i mjere iz svoje nadležnosti, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Upravi za socijalnu politiku, ustrojavaju se:

4.1. Sektor za koordinaciju reformskih procesa i modernizaciju sustava socijalne skrbi
4.1.1. Služba za razvoj i modernizaciju sustava socijalne skrbi
4.1.2. Služba za statistiku, analitiku i stručno usavršavanje
 
4.2. Sektor za koordinaciju politika i unapređenje stručnog rada centara za socijalnu skrb
4.2.1. Služba za socijalne naknade, prevenciju siromaštva i koordinaciju rada centara za socijalnu skrb
4.2.2. Služba za obiteljsko-pravnu zaštitu i zaštitu djece, mladih i obitelji u riziku
4.2.3. Služba za zaštitu i promicanje prava socijalno osjetljivih skupina

4.3. Sektor za razvoj socijalnih usluga i koordinaciju pružatelja usluga
4.3.1. Služba za stručnu i infrastrukturnu podršku i unapređenje rada pružatelja usluga
4.3.2. Služba za razvoj socijalnih usluga, udomiteljstvo i humanitarnu pomoć
4.3.3. Služba za ugovaranje, osiguranje standarda i unapređenje kvalitete socijalnih usluga

5. UPRAVA ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I PROGRAME
Uprava za međunarodne poslove i programe je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja obavlja poslove vezane uz sudjelovanje u procesima donošenja međunarodnih dokumenata i dokumenata Europske unije; prati rad i sudjeluje u radu odgovarajućih tijela Europske unije u području demografije, obitelji, mladih i socijalne politike; prati i sudjeluje u aktivnostima Europskog semestra; izrađuje i koordinira izradu nacionalnih stajališta iz nadležnosti Ministarstva u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te drugim relevantnim tijelima; sudjeluje u radu Međuresorne radne skupine za europske poslove; sudjeluje u radu EU-koordinacije pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova; sudjeluje u radu te koordinira pripremu odgovarajućih izvješća i drugih materijala za Vijeće Europe, Ujedinjene narode, Uniju za Mediteran te druge međunarodne i regionalne inicijative u sektorskoj nadležnosti; obavlja poslove središnjeg tijela po konvencijama i uredbama (EZ) na području uzdržavanja, roditeljske odgovornosti, posvojenja; poslove nadležnog tijela po uredbama o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti; sudjeluje u sustavu upravljanja i kontroli korištenja strukturnih fondova i komplementarnog instrumenta Europske unije u Republici Hrvatskoj u području socijalnog uključivanja i pomoći za najpotrebitije; provodi natječaje za dodjelu financijskih potpora programima i projektima iz nadležnosti Uprave; daje smjernice za dugoročni i srednjoročni razvoj Uprave; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom u okviru svoje nadležnosti; daje prijedloge iz područja upravljanja ljudskim potencijalima i sudjeluje u provođenju postupaka javne nabave iz svoje nadležnosti, sudjeluje u izradi procesa rada i prati njihovu provedbu; planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke Uprave; sudjeluje u izradi strateškoga plana Ministarstva u svojem djelokrugu i izvješćuje o njegovoj provedbi; sudjeluje u izradi proračuna ministarstva u svojem djelokrugu te izvješćuje o njegovoj provedbi, izrađuje izvješća iz područja rada; postavlja i ostvaruje ciljeve i mjere iz svoje nadležnosti, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Upravi za međunarodne poslove i programe, ustrojavaju se

5.1. Sektor za međunarodnu suradnju
5.1.1. Služba za koordinaciju međunarodnih i EU poslova
5.1.2. Služba za međunarodnu suradnju u području zaštite djece i koordinaciju sustava socijalne sigurnost

5.2. Sektor za upravljanje programima i projektima
5.2.1. Služba za pripremu i provedbu programa iz fondova EU
5.2.2. Služba za praćenje programa i vrednovanje projekata iz fondova EU
5.2.3. Služba za programe i projekte udruga

6. UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Uprava za proračun i financije je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja obavlja poslove vezane uz financiranje Ministarstva i financiranje sustava socijalne skrbi, te prava i socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi, provjerava utemeljenost zahtjeva na pozitivnim propisima, nacionalnim programima i drugim smjernicama i aktima, sukladno Strateškom planu Ministarstva i planovima postavljenim u suradnji s ostalim upravama Ministarstva; priprema upute za pripremu i izradu proračuna upravnih organizacija Ministarstva i proračunskih korisnika u skladu sa smjernicama i projekcijama fiskalne politike; koordinira aktivnosti pripreme i izrade prijedloga proračuna, te praćenja i ažuriranja državnog proračuna, projekcija državnog proračuna, Financijskog plana, izmjena i dopuna proračuna, rebalansa proračuna i sl. uz suradnju svih upravnih organizacija u sastavu Ministarstva te koordinira izradu financijskih planova Ministarstva i ustanova socijalne skrbi; izrađuje procjene financijskih učinaka zakona, uredbi, strategija i ostalih propisa za potrebe Ministarstva i drugih državnih tijela; prikuplja, obrađuje i analizira financijske pokazatelje poslovanja ustanova u sustavu socijalne skrbi, te sustava financiranja lokalne i područne (regionalne) samouprave u dijelu financiranja ustanova socijalne skrbi; izrađuje mjerila i kriterije za financiranje programa decentraliziranih funkcija; priprema prijedloge odluka za decentralizirana sredstva za socijalnu skrb; sudjeluje u inspekcijskom nadzoru nad financiranjem ustanova socijalne skrbi, osigurava evidenciju ugovorenih još nefakturiranih obveza kroz računovodstvene sustave; prati naloge i zahtjeve za plaćanje te osigurava zakonitu, odgovornu i točnu uporabu informatičkih sustava uspostavljenih za potrebe računovodstva i državnog proračuna; koordinira razvoj financijskog upravljanja i kontrola unutar Ministarstva; pridonosi provedbi, kontinuiranom funkcioniranju i unaprjeđenju efikasnog financijskog upravljanja i kontrola, koordinira izradu izvješća o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola; vodi jedinstveni registar svih ugovora koje Ministarstvo sklapa s fizičkim i pravnim osobama; daje prijedloge i sudjeluje u provođenju postupaka javne nabave iz nadležnosti Uprave; sudjeluje u izradi procesa rada i prati njihovu provedbu; prati namjensko trošenje sredstava Ministarstva i ustanova socijalne skrbi; kontrolom provjerava ispravnost zahtjeva za isplatu i raspoloživa sredstva u riznici; nadzire ostvarenje i trošenje namjenskih prihoda i primitaka ustanova socijalne skrbi; prikuplja, obrađuje i prati, te kontrolira i ovjerava dokumentaciju koja potvrđuje izvršenje ugovorenih usluga po sklopljenim ugovorima za pružanje usluga u djelatnosti socijalne skrbi; obavlja poslove područne riznice za ustanove socijalne skrbi; prati izvršenja državnog proračuna prikupljanjem, kontroliranjem i obradom zahtjeva za plaćanje s jedinstvenog računa riznice; obavlja računovodstvene i knjigovodstvene poslove; upravlja imovinom u vlasništvu ustanova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima iz nadležnosti Ministarstva kojima je osnivač Republika Hrvatska, predlaže mjere za gospodarenje istom, priprema i kontrolira usklađenost tehničke dokumentacije za izvođenje radova, te nabavu roba i usluga za kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima iz nadležnosti Ministarstva kojima je osnivač Republika Hrvatska; surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva; prikuplja i obrađuje dokumentaciju koja dokazuje izvršenje radova, roba i usluga te ovjerava iste; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva; priprema podatke iz svoga djelokruga u svrhu informiranja javnosti, sudjeluje u izradi prijedloga zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, izrađuje izvješća iz područja rada te postavlja i ostvaruje ciljeve i mjere iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Upravi za proračun i financije, ustrojavaju se:

6.1. Sektor za proračun
6.1.1. Služba za pripremu državnog proračuna, financijsko planiranje i decentralizirane funkcije
6.1.2. Služba za izvršavanje financijskih planova ustanova i državnog proračuna
6.1.3. Služba za investicije, upravljanje imovinom i praćenje središnje nabave ustanova socijalne skrbi

6.2. Sektor za financije
6.2.1. Služba za računovodstvo i financijsko upravljanje i kontrolu
6.2.2. Služba za likvidaturu i platni promet

7. SAMOSTALNI SEKTOR ZA NADZOR I PREDSTAVKE
Samostalni sektor za nadzor i predstavke je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog i stručnog nadzora nad radom centara za socijalnu skrb u primjeni i izvršavanju zakona i drugih propisa u prenijetim im javnim ovlastima iz područja socijalne skrbi, obiteljsko-pravne zaštite i skrbništva, izrađuje propisana izvješća o provedenom nadzoru i nalaže poduzimanje zakonom propisanih mjera, posebice poništavanju ili ukidanju rješenja nadziranog tijela iz područja obiteljsko-pravne zaštite i skrbništva; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provođenje upravnog nadzora nad radom upravnih tijela jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave i Grada Zagreba u pogledu provedbe zakona i drugih propisa u prenijetim im javnim ovlastima iz područja socijalne skrbi, izrađuje propisana izvješća o provedenom nadzoru i poduzimanju zakonom propisanih mjera, posebice poništavanju ili ukidanju rješenja nadziranog tijela iz područja socijalne skrbi; provodi nadzor nad zakonitošću rada Centra za posebno skrbništvo, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provođenje upravnog nadzora nad uredima državne uprave u županijama u pogledu provedbe Zakona o humanitarnoj pomoći, provodi upravni nadzor nad zakonitošću rada Hrvatske komore socijalnih radnika, Hrvatske psihološke komore, Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora te drugih zakona i propisa iz područja politika za djecu, mlade i obitelj; obavlja inspekcijske poslove u prvom stupnju koji se odnose na provođenje nadzora nad primjenom i izvršavanjem zakona i drugih propisa, općih i pojedinačnih akata i nad stručnim radom domova socijalne skrbi, centara za pomoć u kući, centara za pružanje usluga u zajednici i drugih pravnih i fizičkih osoba koje pružaju socijalne usluge djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci žrtvama obiteljskog nasilja, djeci žrtvama trgovanja ljudima, djeci s teškoćama u razvoju, djeci s problemima u ponašanju, trudnici ili roditelju s djetetom bez odgovarajuće obiteljske podrške, odrasloj osobi s invaliditetom, odrasloj osobi žrtvi obiteljskog ili drugog nasilja te žrtvi trgovanja ljudima, odrasloj starijoj i nemoćnoj osobi, osobi ovisnoj o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, beskućniku i drugim osobama propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi; obavlja inspekcijske poslove u prvom stupnju koji se odnose na provođenje nadzora nad obavljanjem djelatnosti dadilje; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na provođenje nadzora nad stalnih prikupljanjem humanitarne pomoći i nad provođenjem humanitarnih akcija; postupa po predstavkama i pritužbama građana iz djelokruga ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima i pružatelja socijalnih usluga, iz područja politike za djecu, mlade i obitelj te upitima drugih tijela; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, stručnim, znanstvenim, vladinim i nevladinim ustanovama i organizacijama civilnoga društva u zemlji i inozemstvu, prati stanje o korisnicima i pravima u socijalnoj skrbi te predlaže mjere za unaprjeđivanje zadovoljavanja potreba u socijalnoj skrbi; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja socijalne skrbi; sudjeluje u izradi plana investicija u skladu sa strateškim dokumentima, sudjeluje u izradi procjene učinka propisa te provedbi aktivnosti procjene socijalnog učinka propisa iz nadležnosti Sektora, priprema podatke iz nadležnosti Sektora u svrhu informiranja javnosti, daje smjernice za dugoročni i srednjoročni razvoj Sektora, podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom u okviru svoje nadležnosti, daje prijedloge iz područja upravljanja ljudskim potencijalima i sudjeluje u provođenju postupaka javne nabave iz nadležnosti Sektora, sudjeluje u izradi procesa rada i prati njihovu provedbu, planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke Sektora, sudjeluje u izradi strateškoga plana i proračuna Ministarstva i izvješćuje o njihovoj provedbi iz dijela svoga djelokruga, izrađuje izvješća iz područja rada te postavlja i ostvaruje ciljeve i mjere iz svoje nadležnosti, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Samostalnom sektoru za nadzor i predstavke, ustrojavaju se:

7.1. Služba za upravni nadzor
7.2. Služba za inspekcijski nadzor
7.3. Služba za predstavke i pritužbe

8. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK
Samostalna služba za drugostupanjski postupak je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja rješava o žalbama izjavljenim protiv rješenja centara za socijalnu skrb, upravnih odjela jedinica područne (regionalne) samouprave, upravnih tijela Grada Zagreba nadležnih za poslove socijalne skrbi iz područja socijalne skrbi i zaštite osoba s invaliditetom, pravima na usluge u socijalnoj skrbi, davanju, obnavljanju i prestanku dozvole za obavljanje udomiteljstva, u području obavljanja djelatnosti socijalne skrbi kao profesionalne djelatnosti (savjetovališta, obiteljski domovi i poslovi pomoći i njege u kući), iz područja odnosa roditelja i djece iz nadležnosti centara za socijalnu skrb, iz područja zaštite osoba pod skrbništvom te zaštite imovine maloljetne djece i osoba pod skrbništvom iz nadležnosti centra za socijalnu skrb te drugim pravima iz socijalne skrbi propisanih posebnim zakonima; rješava o sukobu nadležnosti između centara za socijalnu skrb te o izuzeću ravnatelja centra za socijalnu skrb; obavlja poslove koji se odnose na postupke po tužbama podnesenim protiv drugostupanjskih rješenja, uključujući i davanje odgovora na tužbe kao i zastupanja u upravnim sporovima pred nadležnim upravnim sudovima iz nadležnosti Službe; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom u okviru svoje nadležnosti, daje prijedloge iz područja upravljanja ljudskim potencijalima i sudjeluje u provođenju postupaka javne nabave iz nadležnosti Službe, sudjeluje u izradi procesa rada i prati njihovu provedbu, planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke Službe, izrađuje izvješća iz područja rada; postavlja i ostvaruje ciljeve i mjere iz svoje nadležnosti, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

9. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Samostalna služba za unutarnju reviziju je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja provodi unutarnju reviziju u Ministarstvu i kod institucija iz svoje nadležnosti; razmatra, analizira, procjenjuje i ocjenjuje sustave, programe, projekte i sve poslovne procese iz djelokruga Ministarstva i institucija iz nadležnosti; provodi unutarnje revizije na temelju procjene rizičnosti i značajnosti područja kojeg revidira te revizorsko izvješće dostavlja čelniku; obavlja revizije usklađenosti, revizije sustava, financijske revizije i revizije uspješnosti poslovanja, a u sustavu upravljanja programima i projektima financiranima iz Europske unije obavlja revizije sustava i revizije operacija, u skladu s najboljom strukovnom praksom, Međunarodnim standardima za stručnu provedbu unutarnje revizije i u skladu s Kodeksom profesionalne etike unutarnjih revizora; obavlja revizije horizontalnih i vertikalnih procesa s ciljem procjene sustava unutarnjih kontrola u povezanim procesima, zajedničkim programima, projektima ili aktivnostima koji se provode u Ministarstvu i kod institucija iz nadležnosti; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; daje objektivno stručno mišljenje o adekvatnosti uspostavljenih i primijenjenih kontrola, s ciljem postizanja učinkovitijeg i djelotvornijeg sustava financijskog upravljanja i kontrola, jačanja upravljačke odgovornosti i poboljšanja poslovanja; pruža savjete u cilju unaprjeđenja poslovanja i boljeg upravljanja rizicima; prati provedbu preporuka iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije temeljene na procjeni rizika, uvažavajući prioritete iz nacionalnih reformskih programa, strateške prioritete Ministarstva, financijsku značajnosti područja te zahtjeve rukovodstva; izrađuje izvješća o radu unutarnje revizije i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima; izrađuje mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini za Ministarstvo i institucije iz nadležnosti, kao prilog Izjavi o fiskalnoj odgovornosti; surađuje s jedinicom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija što uključuje i dostavu strateških i godišnjih planova te godišnjeg izvješća o radu toj jedinici; brine o prikladnoj razini kvalitete aktivnosti unutarnje revizije te obavlja procjenu kvalitete tih aktivnosti; procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju; prati i potiče stručnu izobrazbu unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima za stručnu provedbu unutarnje revizije; promiče profesionalnost i neovisnost unutarnje revizije; brine da svaki rashod Službe bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.