Rodiljne i roditeljske potpore

Rodiljne i roditeljske potpore su vremenske i novčane, a ostvaruju ih majka i otac djeteta, posvojitelj, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj.

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama promiče kvalitetno roditeljstvo, sigurno i odgovorno podizanje željenog broja djece, ravnopravnost spolova te mogućnost većeg sudjelovanja očeva u skrbi za djecu.
 
Vrste potpora
Rodiljne i roditeljske potpore su vremenske i novčane.
Potpore ostvaruju majka i otac djeteta, posvojitelj djeteta, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj.
 Zakon se pod jednakim uvjetima primjenjuje na bračnu ili izvanbračnu zajednicu.
  
Vremenske potpore su:
  • dopusti
  • poštede od rada
  • propisano vrijeme za brigu o djetetu.
Novčane potpore su:
  • naknada plaće
  • novčana naknada
  • novčana pomoć
  • jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete.

Rodiljni i roditeljski dopusti
Zaposlena ili samozaposlena trudnica, odnosno zaposlena ili samozaposlena majka pravo na obvezni rodiljni dopust koristi u neprekidnom trajanju od 98 dana, od kojih 28 dana prije dana očekivanog poroda te 70 dana nakon rođenja djeteta.

Nakon proteka obveznog rodiljnog dopusta, zaposlena ili samozaposlena majka ima pravo na dodatni rodiljni dopust do navršenih šest mjeseci života djeteta, koji može svojom pisanom izjavom prenijeti na oca djeteta, uz njegovu prethodnu suglasnost u cijelosti ili u vremenski ograničenom trajanju.

Tijekom korištenja rodiljnog dopusta, korisnik ima pravo na naknadu plaće u iznosu od 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju (bez limita).

Zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od 8 ili 30 mjeseci, ovisno o broju rođene djece i načinu njegova korištenja.

Zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od:
  • 8 mjeseci, za prvo i drugo dijete
  • 30 mjeseci, za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.
Pravo na roditeljski dopust u pravilu koriste oba roditelja, svaki u trajanju od 4 ili 15 mjeseci. Ako roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj, a prema njihovom dogovoru, on se koristi u trajanju od 6 mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno 30 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete. 

Zaposleni roditelji
Zaposlenim roditeljima se omogućuje fleksibilno korištenje roditeljskog dopusta do osme godine života djeteta prema međusobnom dogovoru, istovremeno od strane oba roditelja ili naizmjenično.
Roditeljski dopust može se koristiti i kao pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena u dvostrukom trajanju neiskorištenoga roditeljskog dopusta.
  
Nezaposleni roditelji
Korisnik potpore može biti i nezaposleni roditelj i roditelj izvan sustava rada uz ispunjavanje zakonskih uvjeta.
Tko se smatra nezaposlenim roditeljem, a tko roditeljem izvan sustava rada, određeno je člankom 7. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.
  
Ostvarivanje prava
Pravo se ostvaruje temeljem rješenja područne službe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema mjestu stanovanja.
Popis područnih službi i pripadajućih ispostava s kontakt podacima nalazi se na stranicama HZZO-a

Novčana potpora za novorođeno dijete
Jednokratnu novčanu potporu u iznosu od 2.328,20 kuna isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a pravo na nju imaju sve zdravstveno osigurane osobe, ako ispunjavaju određene uvjete.

Novčana potpora za novorođeno dijete je jednokratna novčana pomoć koju mogu koristiti sve zdravstveno osigurane osobe.
Dodatni uvjeti navedeni su u članku 42. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.
Pravo na novčanu potporu imate i ako je dijete posvojeno, i ako za to dijete pomoć nije već ranije isplaćena.

Podnošenje zahtjeva
Za dobivanje jednokratne potpore trebate podnijeti zahtjev u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta, odnosno 30 dana od dana posvojenja djeteta, nadležnoj područnoj službi ili ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).
Uz zahtjev, koji možete dobiti u HZZO-u, trebate priložiti:
-  djetetov izvod iz matice rođenih (preslika)
-  svoju osobnu i zdravstvenu iskaznicu (preslike)
-  uvjerenje o prebivalištu.
Ako je majka nezaposlena, a zdravstveno osigurana preko oca djeteta, molbi se prilaže osobna i zdravstvena iskaznica oca, kao nositelja osiguranja.
 
Adrese i telefonske brojeve područnih službi i ispostava HZZO-a možete pronaći na njihovim internetskim stranicama http://www.hzzo.hr/
 
Osim ove pomoći na državnoj razini, pojedini gradovi i općine isplaćuju naknadu za opremanje novorođenog djeteta i iz lokalnog proračuna.
O tome se možete raspitati u svom gradu ili općini.
 
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ("Narodne novine", broj 85/08)
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ("Narodne novine", broj 110/08)
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ("Narodne novine", broj 34/11)
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ("Narodne novine", broj 54/13)
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ("Narodne novine", broj 152/14)
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ("Narodne novine", broj 59/17)