Nadzor i predstavke

Upravni nadzor
Upravni nadzor provodi se:
 • nad radom centara za socijalnu skrb
 • nad radom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u dijelu koji se odnosi na priznavanje prava u sustavu socijalne skrbi te
 • nad provedbom Zakona o humanitarnoj pomoći (NN, br. 102/15)
 • Inspekcijski nadzor
 • Inspekcijski nadzor provodi se:
 • nad pružanjem socijalnih usluga,
 • obavljanjem djelatnosti dadilje,
 • prikupljanjem humanitarne pomoći i provođenjem humanitarnih akcija te
 • za pružanje socijalnih usluga bez pravnog temelja
Ministarstvo socijalne politike i mladih provodi nadzor i nad:
 • nad zakonitošću rada Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u provedbi Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, br. 85/08,110/08, 34/11, 54/13,152/14)  te
 • nad zakonitošću rada Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, u provedbi Zakona o doplatku za djecu (NN, br. 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15)