Savjetovanje s javnošću

Jedna od temeljnih poluga suvremene demokracije je razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnog društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama.

Svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika je prikupljane informacija o njihovim interesima, stavovima i prijedlozima vezanim za određenu javnu politiku, kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i radi uočavanja neuočenih slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim neprofitnim organizacijama savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javnu politiku u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Normativni okvir za provedbu savjetovanja sa javnošću u Republici Hrvatskoj određen je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013. i 85/15.), te Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine br. 140/2009).

Postupak savjetovanja sa javnošću provodi se sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15 te prema Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, br. 140/2009) u mjeri u kojoj odredbe Kodeksa nisu suprotne zakonskim odredbama.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit.

Krajnji cilj Kodeksa je olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.
Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je izradio Smjernice za primjenu Kodeksa. Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata izrađene su sukladno mjeri Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije.