Stručni ispiti

Sadržaj, program i način polaganja stručnog ispita te sadržaj i izgled uvjerenja o položenom stručnom ispitu propisan je Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi „Narodne novine“, broj 66/15
                       
            Prijavu za polaganje stručnog ispita pripravnik podnosi nakon završetka pripravničke prakse, a stručni radnik koji je dužan položiti stručni ispit najranije dva mjeseca prije isteka utvrđenog roka u kojem je dužan položiti ispit, odnosno nakon završene pripravničke prakse. Prijava se podnosi poslodavcu kod kojeg je osoba koja polaže ispit u radnom odnosu ili na stručnom osposobljavanju koji je nakon provjere podataka dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove socijalne srbi.
          
Prijava za polaganje stručnog ispita mora sadržavati:
 
  • osobno ime, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja te državljanstvo osobe koja polaže ispit,
  • prebivalište, odnosno boravište,
  • vrstu i stupanj stručne spreme,
  • podatke o poslovima i zadacima koje obavlja i iskustvu u struci,
  • okvirni datum kada osoba želi polagati ispit.

            Pripravnik uz prijavu prilaže presliku diplome o završenoj stručnoj spremi ovjerenu od javnog bilježnika, presliku ugovora o radu odnosno ugovora o provođenju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ovjerenu od poslodavca, pripravničku knjižicu ovjerenu od glavnog stručnog voditelja te potvrdu o stažu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju je pripravnik dužan dostaviti nakon završenog pripravničkog staža najkasnije do izdavanja uvjerenja o položenom ispitu.

            Stručni ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći dio ispita polaže se usmeno, a posebni dio ispita polaže se usmeno i pisano. Pisanu zadaću o okviru posebnog dijela ispita određuje ispitno povjerenstvo u okviru odgovarajućih poslova za koje se osposobljava osoba koja polaže ispit. Usmeni dio općeg dijela ispita sastoji se iz provjere znanja iz predmeta: ustavno ustrojstvo i radni odnosi. Usmeni dio posebno dijela sastoji se iz provjere znanja iz predmeta: upravni postupak, upravni spor i uredsko poslovanje; socijalna skrb i sustav socijalne politike; obiteljsko-pravna zaštita; zaštita djece s problemima u ponašanja i zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.
 
            Ispitni predmeti posebnog dijela ispita za sve stručne radnike sastoji se od četiri ispitna predmeta (socijalna skrb i sustav socijalne politike, obiteljsko-pravna zaštita, zaštita djece i mladih u riziku i s problemima u ponašanju te zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom), dok pravnici i socijalni radnici polažu još i predmet Upravni postupak, upravni spor i uredsko poslovanje.
           
Pravni izvori za polaganje ispita su propisi iz članka 24. i 25. Pravilnika te njihove izmjene i dopune, koji su na snazi najmanje mjesec dana prije datuma polaganja ispita.
 
Stručni ispiti se u pravilu provode subotom u prostorijama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sa sjedištem u Zagrebu, Trg Nevenke Topalušić 1, s početkom u 9 sati, a završavaju u pravilu oko 14 sati, (ovisno o broju kandidata i broju članova ispitnog povjerenstva).
 
Rješenje kojim se odobrava polaganje stručnog ispita, u kojem se navodi datum, vrijeme  mjesto polaganja stručnog ispita i obveza u svezi plaćanja ispita, dostavlja se kandidatu i poslodavcu najkasnije 15 dana prije održavanja ispita. 
Stručni ispiti se u pravilu provode jednom mjesečno, a rokovi za održavanje istih utvrđuju se svaki mjesec ponaosob, (ovisno o raspoloživosti prostorija za ispitivanje i raspoloživosti ispitivača).

Najčešća pitanja

Kontakt