Zakonodavni okvir

Donošenje novog zakona o udomiteljstvu

U tijeku je postupak donošenja novog Zakona o udomiteljstvu.

Do sada je proveden prvi dio postupka donošenja ovog Zakona te je Prijedlog zakona o udomiteljstvu prihvaćen na 8. sjednici Hrvatskoga sabora, održanoj 6. srpnja 2018. godine, nakon što je razmotren na sjednicama radnih tijela, te na sjednici Hrvatskoga sabora (prvo čitanje).
 
U tijeku je priprema Konačnog prijedloga zakona o udomiteljstvu (drugo čitanje) u koji će se ugraditi dobivene primjedbe, prijedlozi i mišljenja. Nakon izrade, Konačni prijedlog zakona o udomiteljstvu bit će objavljen na Središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja“ te će svi zainteresirani biti u mogućnosti dati svoje mišljenje, prijedloge ili podršku ovom Zakonu.
 
Uvodno navodimo da je na dan 30.11.2017. (mjesečno statističko izvješće MDOMSP-a), a u udomiteljske obitelji bilo je smješteno ukupno 6 728 korisnika od toga 2259 djece i mladeži i 4 469 odraslih i starijih osoba.
 
Naime, danas je rasprostranjenost  udomiteljstva u Republici Hrvatskoj prilično neujednačena. Najveći broj udomiteljskih obitelji je tradicionalno na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba,  zatim Osječko-baranjske županije, Varaždinske županije, Koprivničko-križevačke županije, dok je mali broj udomiteljskih obitelji u južnim i priobalnim područjima Republike Hrvatske. Iz tog razloga, nužno je unaprijediti udomiteljstvo na području cijele države. Osim navedenoga, nepovoljna je dobna i obrazovna struktura udomitelja (više od polovice evidentiranih udomitelja u dobi je iznad 55 godina, a 29% udomitelja ima završeno osnovnoškolsko obrazovanje ili nezavršenu osnovnu školu). Broj novih udomiteljskih obitelji unazad nekoliko godina je u stalnom opadanju, posebice obitelji mlađe životne dobi i višeg stupnja obrazovanja.
Iako udomiteljstvo u Republici Hrvatskoj ima dugu tradiciju (od 1902. godine) do sada nije riješen pravni status udomitelja. Naime, unatoč činjenici da u svojim domovima skrbe o osobama u potrebi dugi niz godina, udomitelji nemaju riješeno obvezno osiguranje (mirovinsko, zdravstveno, prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima) kao drugi pružatelji socijalne usluge smještaja, niti odgovarajuću naknadu za rad. Ovakav status udomitelja nije motivirajući za uključivanje novih, mlađih i obrazovanijih udomitelja.
 
Novim Zakonom o udomiteljstvu želi se osigurati mogućnost obavljanja udomiteljstva kao zanimanja i kao specijaliziranog udomiteljstva za najtežu kategoriju korisnika uz odgovarajuću naknadu za rad udomitelja. Ova promjena u propisu koji regulira područje udomiteljstva za posljedicu može imati povećan interes za obavljanje udomiteljstva. Zakonom bi i dalje bilo omogućeno obavljanje tradicionalnog i srodničkog udomiteljstva, a povećala bi se naknada svim udomiteljima za rad i uložen trud u skrb o korisnicima.
 
Obavljanje udomiteljstva kao zanimanja podrazumijevalo bi osiguravanje fiksne nakade za rad udomitelja za udomljenih najmanje troje djece ili četvero odraslih osoba i plaćanje obveznih doprinosa – po principu sadašnjeg statusa roditelja njegovatelja/njegovatelja, te opskrbnina za svakog korisnika.
 
Za djecu s najtežim teškoćama u odrastanju i za djecu bez pratnje uslugu udomiteljstva pružali bi udomitelji koji bi specijalizirano udomiteljstvo obavljali kao zanimanje, a koji bi također imali fiksnu naknadu za rad i plaćene doprinose te opskrbninu za dijete.
 
Zakonom bi i dalje bilo omogućeno obavljanje tradicionalnog i srodničkog udomiteljstva, a povećala bi se naknada za rad i uložen trud u skrbi o korisnicima svim udomiteljima.
 
Kako bi se osigurala regionalna ravnomjernost pružanja ove usluge sukladno mreži pružatelja socijalnih usluga usklađenoj s potrebama korisnika, veća transparentnost pri odabiru, ali i mogućnost izbora udomitelja koji će ovu uslugu pružati s većim stupnjem kvalitete, Ministarstvo svake godine određuje potreban broj udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja u sljedećoj kalendarskoj godini i o tome obavještava centre za socijalnu skrb.
U svrhu izbora udomitelja koji će udomiteljstvo obavljati kao zanimanje za svaku pojedinu jedinicu područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, ministar osniva Povjerenstvo za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja.
Povjerenstvo za izbor udomitelja odabire, između svih zaprimljenih zahtjeva, za područje jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, udomitelje koji ispunjavaju uvjete za obavljanje udomiteljstva i odgovaraju potrebama sukladno mreži.
 
Za provedbu ovog Zakona u državnom proračunu osigurana su uvećana financijska sredstva u odnosu na prethodno razdoblje i to za 15.478.526,00 kuna.
 
Kako bi se postigao veći stupanj kvalitete ove usluge planirano je udomitelje obvezati na veći stupanj edukacija.
 
Udomiteljima će se također osigurati i veći stupanj podrške u koju će biti uključeni CZSS, domovi socijalne skrbi, Centri za pružanje usluga u zajednici, udruge, vjerske zajednice i druge pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge stručne pomoći u obitelji, rane intervencije, savjetovanja i pomaganja u obitelji i druge usluge u obitelji i lokalnoj zajednici sukladno posebnom propisu.
 
U svrhu kvalitetnije provedbe Zakona u suradnji s UNICEF-om provodit će se kampanja, ali i osnaživanje udomiteljskih obitelji i potrebne edukacije sa svim dionicima. 
INFO TELEFON: 0800 82 82