Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi

Slika /Vijesti2020/maska_photo.jpg

Uputa se odnosi na sve pružatelje socijalne usluge smještaja i boravka za starije i nemoćne osobe i djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi izuzev udomiteljskih obitelji. 

Za pružatelje socijalne usluge smještaja za ostale korisničke skupine ostaju na snazi Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi od 29. svibnja 2020. godine.

Za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi na snazi ostaju upute od 29. svibnja 2020. godine (Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi).
Do daljnjeg su zabranjene sve posjete korisnicima, a korisnicima je zabranjeno da odlaze kući u posjet kako se za vrijeme boravka izvan smještaja u sustavu socijalne skrbi ne bi zarazili i prilikom povratka virus prenijeli na ostale korisnike.
Odlasci u drugi smještaj izvan sustava socijalne skrbi moraju biti opravdani iz medicinskih razloga i prethodno organizirani.

Za provedbu ovih uputa nadležni su lokalni stožeri civilne zaštite koji će implementirati, organizirati i nadzirati provedbu u suradnji s teritorijalno nadležnim zavodima za javno zdravstvo, a sukladno epidemiološkoj situaciji u pojedinoj jedinici lokalne samouprave. Zbog aktualnog povećanja incidencije infekcije SARS-CoV-2 potrebno je kontinuirano praćenje na području jedinice lokalne samouprave kako bi se pravovremeno podigle ili ukinule mjere za sprečavanje epidemije.
 

Organizacija rada pružatelja socijalnih usluga

Mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma kod zaposlenika:​


Preporučuje se da svaki zaposlenik kod kuće u jutarnjim satima izmjeri tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2°C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, ane samo nabolestidišnihputova), osobase trebajavitisvom nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju.

Također se preporučuje da se svakodnevno kod dolaska i odlaska s posla, zaposlenicima beskontaktnim toplomjerom mjeri tjelesna temperatura i utvrđuje imaju li respiratornih simptoma. Kod osobe s povišenom temperaturom (37,2oC i veća) mjeri se temperatura i standardnim toplomjerom pod pazuhom.

Evidenciju o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma upisuje se u zasebnu evidencijsku knjigu.
 
S temperaturom nije dozvoljeno raditi, pružati socijalnu uslugu niti dolaziti u prostor poslodavca odnosno pružatelja usluge.
Svaki zaposlenik koji tijekom radnog vremena posumnja ili utvrdi da ima povišenu temperaturu ili bilo kakve respiratorne ili druge simptome bolesti obvezno ih mora prijaviti voditelju ustrojbene jedinice/ravnateljstvu, nadležnom domskom liječniku i nadležnom liječniku obiteljske medicine te se treba udaljiti s radnog mjesta. Nadležni domski liječnik ili nadležni liječnik obiteljske medicine u dogovoru s voditeljem ustrojbene jedinice /ravnateljstvom u domu odnosno smještaju, obavještava nadležnog epidemiologa i nadležni centar za socijalnu skrb ako se radi o sumnji na COVID-19 kod zaposlenika.

Predstavnik obiteljskog doma i članovi njegove obitelji obvezni su pridržavati se svih mjera propisanih za zaposlenike domova vezano uz nadzor tjelesne temperature i respiratornih simptoma te obavještavanja nadležnih liječnika primarne zdravstvene zaštite, epidemiologa i centra za socijalnu skrb.
 
Osigurava se testiranje djelatnika prije povratka na posao nakon višednevne odsutnosti zbog korištenja godišnjeg odmora ili zbog drugog razloga, nakon povratka iz inozemstva ili prema posebnoj indikaciji epidemiologa.
 
Fizička udaljenost:

Svi radnici i pružatelji socijalnih usluga moraju se pridržavati mjera fizičke udaljenosti i ukoliko borave u zajedničkim prostorima moraju poštivati mjeru razmaka od 2 metra te da ih u istom prostoru ne boravi više od petero odnosno manje, ovisno o veličini prostora.

Informiranost osoblja i korisnika:

Prije početka rada odnosno otvaranja potrebno je educirati zaposlenike o svim mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.
 
Maske za lice: Zaposlenici se obvezuju na korištenje medicinskih maski ili maski za lice tijekom boravka u zatvorenim prostorima.
Upute za pravilno korištenje maski za lice
 
(https://www.hzjz.hr/w p-content/uploads/2020/03/Maske-za-lice-1.pdf)
 

Navlake za obuću:

Preporučuje se korištenje najlonskih ili medicinskih navlaka za obuću u objektima gdje nije omogućena zamjenska obuća za vanjske suradnike. Osim navlaka, moguće je i postavljanje specijalizirane dezinfekcijske podloge za obuću.
 
Higijena prostora:​

Zajedničke prostore obvezno je prozračivati dva puta dnevno uz nadzor ulaznih vrata tamo gdje je potrebno, radi zabrane ulaska.
Sobe korisnika obvezno prozračivati nakon svake njege u trajanju od minimalno pola sata odnosno primjereno zdravstvenom stanju korisnika i vremenskim prilikama.
Kvake na ulaznim vratima obvezno dezinficirati svaka 2 sata.
Odgovorna: čistačica u smjeni uz potpis i naznaku vremena u bilježnici za evidenciju, predstavnik obiteljskog doma i udomitelj.
Najmanje jednom dnevno obavezno dezinficirati električne prekidače u prostorijama, kvake u svim sobama i kupaonicama korisnika te rukohvate u hodnicima, telefone (po mogućnosti i mobitele) u svim sobama korisnika, kvake i telefone u kuhinji i skladištima, kvake u praonici rublja kao i kvake i telefone u uredima. Svi zaposleni obavezno moraju odmah po ulasku dezinficirati vlastite mobitele. Obavezno dodijeliti za svaki zadatak odgovornu osobu.
 
Upute za pridržavanje svih općih i higijenskih mjera. Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na sljedećim poveznicama:
Čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID-19
Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba pod sumnjom na zarazu COVID-19
 

Ulazak u prostor ustanove/smještaja:

Ulazna vrata otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom.
Na ulazu u ustanovu postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku.
Dostavu za potrebe ustanove preuzimaju nadležni radnici doma na vanjskim vratima, a ulaz je dozvoljen iznimno serviserima i ostalim službama za čijim uslugama postoji neodgodiva potreba, uz obveznu mjeru dezinfekcije ruku i po potrebi nošenja zaštitne maske i zamjenske obuće. Osobe koje obavljaju servis za korisnike i djelatnike doma ne mogu istovremeno obavljati i usluge za druge korisnike (potrebno je napraviti raspored po danima kada se obavljaju usluge za korisnike doma, a kada za vanjske korisnike). Pri obavljanju usluga/servisa potrebno je pridržavati se mjera osobne higijene i nošenja zaštitne opreme.

Kupovinu za potrebe pokretnih i orijentiranih korisnika obavlja svaki drugi dan za to dodijeljeni djelatnik. Sve korisnike potrebno je petkom upozoriti da nabava neće biti moguća u vrijeme blagdana i neradnih dana. Dnevne tiskovine korisnicima donosi dežurni djelatnik/ neradnim danom spremačica u jutarnjoj smjeni ili dežurni djelatnik. Za vrijeme dok su na snazi ove upute ugostiteljski  objekti mogu usluge pružati samo korisnicima i djelatnicima doma ili samo tzv.vanjskim klijentima.
 
Svim osobama koje ulaze u prostor poslodavca, odnosno pružatelja socijalne usluge (radnik, član obitelji pružatelja usluge, korisnik, dostavljač, ili bilo koja druga osoba) dužna je obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku i mora im se izmjeriti tjelesna temperatura na isti način kao i zaposlenicima. Za pridržavanje mjere odgovorna je osoba zadužena za otključavanje vrata koja je u slučaju nepoštivanja dužna zabraniti ulaz i obavijestiti neposredno nadređenog voditelja / dežurnu medicinsku sestru i ravnateljstvo ili predstavnika obiteljskog doma.

Na samom ulazu u prostor smještaja treba osigurati zaseban prostor za oblačenje radne obuće svim zaposlenicima. Svima ostalima koji ulaze u prostor smještaja treba osigurati korištenje zamjenske obuće. Alternativno, tamo gdje nije moguće organizirati zaseban prostor za oblačenje radne obuće kod ulaza u ustanovu, postavljaju se posebne dezinfekcijske podloge za obuću (dezbarijere).
  
Dezbarijere su posebno pripremljene površine (posude, spužve i sl.) preko kojih moraju proći ljudi prije ulaska u ustanovu s ciljem sprječavanja unosa mikroorganizama u unutarnji prostor.
Dezbarijere moraju biti postavljene tako da se ne mogu zaobići ili preskočiti, a debljine najmanje 6  cm do 8 cm. Kao dezbarijere za dezinfekciju obuće ljudi najbolje je postaviti sintetske spužve prelivene otopinom dezinficijensa. Dezinficijensi koji se koriste za dezbarijeru trebaju biti agresivniji, pa su prikladne klorne otopine jače koncentracije npr. 0,5 % Na-hipoklorita (izbjeljivač koji se može naći u kućanstvu razrijeđen 1:10). Za održavanje dezbarijere zadužena je spremačica. Dezbarijeru svakih 3 sata prati i ponovno natapati s dezinfekcijskom otopinom ili suklado dinamici ulazaka unutar prostora smještaja. Ako dezbarijere nisu smještene ispod natkritog prostora, nakon svake kiše moraju se preliti novom količinom otopine.
 
Dostava namirnica i ostalih potrepština korisnicima:

Preporuča se određivanje vremenskog perioda te dana u tjednu kada će biti moguća dostava higijenskih potrepština, namirnica i ostalih potrepština od strane članova obitelji i prijatelja, sukladno organizacijskim mogućnostima pružatelja usluge smještaja . Higijenske potrepštine, namirnice i ostale potrepštine trebaju biti zapakirane u originalnom pakiranju s odgovarajućim rokom trajanja. Dopuštena je dostava namirnica koje ne zahtijevaju posebno skladištenje (hladnjak, zamrzivač). Iste se nakon zaprimanja čuvaju u zasebnom skladišnom prostoru najmanje 3 dana do predaje korisniku. Paketi se predaju na samom ulazu kod pružatelja usluga, a zaprimaju ih osobe zadužene od strane ravnatelja i/ili osobe odgovorne za rad pružatelja socijalne usluge koja nije u izravnom kontaktu s korisnicima smještaja. Ako je omot moguće dezinficirati, skladištenje od 3 dana nije nužno.
Nepridržavanje navedenih mjera od strane zaposlenih i nepridržavanje od strane korisnika i/ili rodbine može imati teške, pa i fatalne posljedice po korisnike koji zbog svojih godina i bolesti pripadaju najrizičnijoj skupini.
 

Postupanje kod sumnje na COVID-19 i kod povratka na smještaj u sustavu socijalne skrbi:

Izolirati korisnika ili korisnike u zaseban smještaj predviđen za izolaciju bilo da postoji sumnja na COVID-19 kod korisnika ili da se korisnik vraća kod pružatelja usluge, odnosno pri privremenom smještaju u kriznim situacijama.
Postupci prema korisnicima koji su bili u visokom riziku od izlaganja infekciji COVID-19 provode se sukladno mjerama samoizolacije u trajanju od 14 dana.
Korisnik s respiratornim smetnjama, ukoliko nije u jednokrevetnoj sobi, smješta se u sobu za izolaciju koju ne smije napuštati niti biti u ikakvom socijalnom kontaktu s drugim korisnicima.
Svaku sumnju na infekciju COVID-19 (povišena tjelesna temperatura i/ili respiratorni simptomi) korisnika i djelatnika pružatelja usluge prijavljuje se nadležnom izabranom liječniku obiteljske medicine te se u dogovoru s njim obavještava nadležna epidemiološka služba ili u COVID ambulantu ako je ustrojena na razini lokalne zajednice i dogovara postupak testiranja i daljnja obrada, a eventualno bolničko liječenje dogovara se uz telefonsku najavu.

U slučaju teže kliničke slike ili značajnijeg pogoršanja bolesti poziva se hitna medicinska služba (194) te se osobu upućuje na bolničko liječenje. Korisnike kod kojih je utvrđena zaraza COVID-19 (neovisno o težini kliničke slike) liječi se u odgovarajućoj bolničkoj ustanovi radi sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom unutar ustanove, pri čemu se poziva hitna medicinska služba (194) te se osobu upućuje na bolničko liječenje. U samoizolaciji su korisnici koji ne pokazuju simptome zaraze (u suprotnom primjenjuje se postupak s korisnicima sa sumnjom na infekciju COVID-19). U samoizolaciji o korisniku brinu osobe koje pružaju uslugu isključivo za tog korisnika. U slučaju nemogućnosti organizacije posla zbog većeg broja pružatelja koji su u samoizolaciji, stožeri civilne zaštite (državni i lokalni) u koordinaciji s osnivačima mogu preraspodijeliti zaposlenike drugih ustanova i organizacija, a kako bi se osigurala kontinuirana skrb o korisnicima domova.
U slučaju saznanja za mogućeg prenositelja /mogući izvor infekcije svaki zaposlenik odnosno pružatelj usluge dužan je odmah obavijestiti ravnateljstvo i neposrednog voditelja, predstavnika obiteljskog doma.


Korisnici smještaja:

Preporučuje se privremeno ograničiti korisnicima izlazak izvan prostora u kojem se pruža usluga smještaja (nekretnina s okućnicom) izuzev u medicinskim i izvanrednim/opravdanim okolnostima te svaki kontakt s ostalim korisnicima usluga, osim kada je to neizbježno i pri tome se moraju poštivati mjere fizičke udaljenosti.
Za sve korisnike obveza je pridržavanje mjere fizičke udaljenosti, a ukoliko borave u zajedničkim prostorima mora se držati razmak te poštivati mjeru da ih nema više od petero odnosno manje u istom prostoru, ovisno o veličini prostora.

Korisnici su dužni dezinficirati ruke prije svakog obroka, a ukoliko je moguće tijekom trajanja epidemije preporuča se da svaki korisnik objeduje u svojoj sobi.
Korisnike koji su trenutno odsutni od pružatelja usluga (boravak u obitelji, u bijegu od pružatelja usluge, na ljetovanju, izletu i sl….) nakon povratka potrebno je smjestiti u samoizolaciju u trajanju od 14 dana.
Za pridržavanje mjere u odnosu na korisnike odgovorna je dežurna medicinska sestra ili drugi dežurni djelatnik odnosno drugi pružatelj usluge.
 
Osigurava se testiranje korisnika prema posebnoj indikaciji epidemiologa.


Korisnici usluge boravka:

U slučaju kada pružatelj usluge pruža uz uslugu smještaja i uslugu boravka preporučuje se pružanje usluge samo korisnicima kojima je ista nužno potrebna i to za 5 do 10 korisnika ovisno o kvadraturi prostora u kojem se ista pruža na način da je moguće osigurati fizičku distancu.
Prostorije u kojima se pruža socijalna usluga imaju zaseban ulaz i omogućuju izbjegavanje kontakta s radnicima i korisnicima drugih socijalnih usluga koje pružatelj socijalnih usluga pruža, po mogućnosti na izdvojenoj lokaciji. Navedeno je moguće organizirati na istoj lokaciji na kojoj se pruža usluga smještaja ako je moguće fizički u potpunosti u svakom trenutku odvojiti korisnike koji dolaze dnevno ili povremeno i djelatnike koji skrbe za njih od korisnika koji su na smještaju i djelatnika koji skrbe za korisnike na smještaju:
 • odvojen ulaz te odvojene sve prostorije uključujući toalet, ili
 • ako postoji samo jedan ulaz u objekt neophodno je u potpunosti odvojiti vrijeme ulaska, izlaska i prolaza zajedničkim prostorijama prema grupama korisnika i djelatnika (ulazi se i izlazi prema unaprijed utvrđenom rasporedu-potrebna je dezinfekcija dodirnih točaka na ulazu, hodniku i drugim zajedničkim prostorijama kroz koje se prolazi između dvije grupe); nakon ulaska i prolaza kroz zajedničke prostorije, korisnici borave u odvojenim prostorijama prema grupama.

Organizacija prostora. Preporučene značajke prostorije u kojoj boravi jedna grupa korisnika:
 
 • prostorija što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog svijetla),
 • prostorija je vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge grupe,
 • prostorija se može dobro provjetriti vanjskim zrakom,
 • u neposrednoj blizini prostorije je toalet koji koristi isključivo ta grupa,
 • u prostoriji je potrebno organizirati prehranu korisnika (obroci se mogu dostaviti u prostoriju te konzumirati u prostoriji), na način da se hrana ostavi na kolicima i sl. ispred ulaza u grupu te djelatnik unosi hranu u prostoriju u kojoj borave korisnici; hrana mora biti unaprijed podijeljena u porcije.
 • izbjegava se ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja hrane) u prostoriju dok su korisnici u prostoriji,
 • prolazak kroz zajedničke prostorije treba izbjegavati i skratiti na minimum, a ako je navedeno neophodno, prolaz kroz zajedničke prostorije se organizira na način da u isto vrijeme prolaze korisnik i stručni radnik iz jedne grupe dok druge osobe ne prolaze istovremeno, uz poticanje korisnika da kod takvih prolaza ne diraju površine ili predmete.

Organizacija rada s korisnicima. Boravak je neophodno organizirati na sljedeći način:
 
 • grupe korisnika s manjim brojem uvijek istih korisnika (po mogućnosti 5 do 10 korisnika u grupi, 7 dana od početka primjene ovih uputa uključujući neradne dane, ne primaju se novi korisnici u grupu),
 • za jednu grupu korisnika brine jedan ili dva djelatnika ovisno o broju korisnika, korisničkoj skupini i vrsti usluge (poludnevni ili cjelodnevni boravak),
 • izbjegava se fizički kontakt (bliski kontakt) korisnika iz jedne grupe s drugim korisnicima, roditeljima/skrbnicima drugih korisnika i drugim radnicima pružatelja socijalne usluge, uz posebnu zaštitu korisnika na smještaju
 • pruža se samo u prostorima namijenjenima za tu svrhu,
 • stručni djelatnik s korisnicima provodi što je više moguće vremena na otvorenom,
 • oprema koja se koristi za pružanje socijalne usluge razmiču se tako da se osigurava fizička distanca od 1 metra.

Organizacija rada

Dvosmjensko pružanje usluge. Ako je na navedeni način organiziran rad, između prve i druge smjene treba biti barem sat vremena razmaka koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina. Površine se dezinficiraju prebrisavanjem dezinficijensom na bazi alkohola ili drugim odgovarajućim dezinficijensom.
Stručni radnik koji pruža socijalnu uslugu boravka jednoj grupi korisnika ne smije pružati uslugu drugoj grupi ili korisnicima drugih socijalnih usluga a posebno je važno organizirati da djelatnici koji skrbe za korisnike na smještaju ne dolaze u kontakt s korisnicima koji dnevno ili tjedno dolaze kod pružatelja usluge (smještaj, organizirano stanovanje, psihosocijalna podrška i sl.).

Potrebno je obustaviti pružanje usluge boravka kod pružatelja koji nisu u mogućnosti osigurati gore navedene uvjete za pružanje ove usluge.
 
Organizacija funkcioniranja vezano uz ostale medicinske usluge:
Ako u domovima postoje ambulante, za pružanje zdravstvene skrbi na razini primarne zdravstvene zaštite za druge osiguranike a ne samo za korisnike smještaja, potrebno ih je izmjestiti izvan doma za vrijeme trajanja pandemije, odnosno osiguranicima koji nisu korisnici smještaja omogućiti skrb u prostoru izvan doma za starije.

Nakon dugotrajnog bolničkog liječenja provodi se testiranje na SARS-CoV-2 i korisnika se otpušta u 14-dnevnu samoizolaciju u smještaju, a nakon primitka negativnog nalaza na SARS-CoV-2.
 
Ostalo

Omogućiti češće i duže telefoniranje radi ublažavanja posljedica ograničenja posjeta korisnicima.
Do daljnjeg se obustavlja prijam novih korisnika osim na privremeni smještaj u kriznim situacijama uz obveznu izolaciju korisnika u trajanju od 14 dana i uzimanje brisa za testiranje na SARS-CoV-pri realizaciji smještaja te po isteku 14-dnevne samoizolacije.
Obustavlja se pružanje usluge dnevnog boravka korisnika koji nisu u mogućnosti osigurati uvjete navedene u ovoj Uputi te se usluga, kada je to moguće zamjenjuje uslugom pomoći u kući ili drugom odgovarajućom uslugom. Usluga pomoći u kući osigurava se korisnicima kojima je nužno potrebna skrb i to kroz dostavu gotovog obroka ili dostavu namirnica i lijekova dok se ostali elementi pomoći u kući koji zahtijevaju ulazak u kuću pružaju na način da ih obavljaju djelatnici koji su do daljnjega oslobođeni svih poslova koji zahtijevaju kontakt sa štićenicima doma te pri pružanju usluge koriste svu potrebnu zaštitnu opremu.
Intenzivira se individualan rad s korisnicima te psihosocijalna podrška kako bi se ublažile posljedice ograničenja posjeta te olakšao život kod pružatelja usluge za vrijeme trajanja epidemije.
Sve aktivnosti kod pružatelja usluge organiziraju su na način uvažavanja fizičke udaljenosti.


Osigurava se:
 
 • Testiranje korisnika i zaposlenika u sustavu socijalne skrbi kod pružatelja socijalnih usluga što uključuje:
 • testiranje novih korisnika (kod privremenog smještaja u kriznim situacijama i dr.) pri realizaciji smještaja te po isteku 14-dnevne samoizolacije,
 • testiranje korisnika nakon isteka 14-dnevne samoizolacije (nakon povratka iz obitelji, bijega od pružatelja usluge, povratka s ljetovanja, izleta i sl…..)
 • nakon dugotrajnog bolničkog liječenja provodi se testiranje na SARS-CoV-2 i korisnika se otpušta u 14-dnevnu samoizolaciju u smještaju, a nakon primitka negativnog nalaza na SARS- CoV-2
 • testiranje korisnika po isteku 14-dnevne samoizolacije nakon dugotrajnog bolničkog liječenja,
 • testiranje djelatnika prije povrataka na posao nakon višednevne odsutnosti zbog korištenja godišnjeg odmora ili zbog drugog razloga te nakon povratka iz inozemstva,
 • testiranje korisnika i djelatnika prema posebnoj indikaciji epidemiologa.
 • Zaštitna oprema koja je prvenstveno namijenjena za one koji su u bliskom kontaktu s korisnicima, a koju osigurava stožer civilne zaštite županije.
 • Najbolja dostupna skrb za oboljele korisnike u domu do prijema u zdravstvenu ustanovu.
 • Kontinuirana suradnja s liječnikom primarne zdravstvene zaštite (liječnikom obiteljske medicine odnosno nadležnim domskim liječnikom) te epidemiološkom službom. 
 • Kontinuirana nužna suradnja s osnivačem.

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi (26.6.2020.)


Datum objave: 26.6.2020.
 

Pisane vijesti